مجله کودک 503 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 10

از خاک آفریده شدهایم و در نهایت هم جسم ما به خاک برمیگردد. مابین آمدن و رفتنمان هم، روی خاک زندگی میکنیم و تقریباً تمام سازههای خود را روی خاک بنا میکنیم. آن هم چه سازههایی، ساختمانهایی که برخی از آنها بسیار با ابهتاند. ابتدا فقط یک زمین بایر است، اما پس از گذشت مدتی، سربرآوردن یک قامت بلند و زیبا از دل خاک، تولید یک سازه رفیع و رعنا، میلادی باشکوه. دیدار این هفته نشریه دوست با مهندس بابک اصالتیپور، کارشناس عمران است که در زمینه مکانیک خاک فعالیت دارند. امیر محمد لاجورد یک میلاد پرشکوه قسمت اول هم توی شرشرآباد! رفتگر بیچاره با ناامیدی زبالهها را از روی زمین برمیداشت و تندتند میریخت توی گاریاش. اما هنوز جلوی چند خانه را کاملاً تمیز نکرده بود که اولین خروس ده با صدای بلندی قوقولی قوقول سر داد. بقیه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 10