مجله کودک 503 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 24

صدای مرغ و خروسش میآمد. آنها هم مثل او آرام و قرار نداشتند. رفت کنار پنجره کوچک اتاق، چند ضربه به شیشه زد. مرغ و خروس ترسیدند و صدایشان قطع شد. رفتگر خیلی سعی کرد بخوابد. لحاف سنگینش را

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 24