مجله کودک 503 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 37

بندهای دست و پا را تکمیل میکنیم و مراقب هستیم تا ضخامت بندها متناسب با هم باشند طراحی شاخک و سر و تنها را هم کامل میکنیم. ضمن پاک کردن خطهای اضافی، خطوط اصلی را پررنگ میکنیم و با تکنیک سایه- روشن و هاشورزدن ریز، به نقاشی خود حالت طبیعیتری میدهیم چند دقیقه بعد، صدای جلز و ولز کتری او را به خود آورد. به سمت آشپزخانه رفت. لیوان دسته شکستهاش را برداشت و چای خشک را توی آب ریخت. بعد آب جوش را رویش باز کرد و لیوان را چند بار دور چرخاند تا چایها رنگ پس بدهند. از چایش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 37