مجله کودک 506 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی دندانههای شکسته روی جلد تعدادی شانهی سر میبینید که دندانهی بعضی از آنها شکسته است. در پشت جلد هم تعدادی دندانهی جدا شده قرار دارد. به نظر شما آیا دندانههای پشت جلد برای ناقصیهای روی جلد کافی و اندازه است؟ Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست دانش دوست کتاب در مجله قصههای من و بیبی بیژن شهرامی درخت بیبی خانم وقتی می بیند که مشغول آب دادن به درختها هستم میگوید: «الهی پیر شی ننه» بعد هم در جواب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 2