مجله کودک 508 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 26

عباس تَربُن طغیان یک امتحان و کمی نمره از چند درس که سنگین بود تنها همین و خداحافظ! در زندگی هدفم این بود میشوم!» مار سیاه، خندهای کرد و گفت: «بله میدانم. پادشاه از تو نخواسته! تو از پادشاه خواستهای! حرص و طمع تو خیلی بیشتر از آن است که من فکر میکردم.» مرد بافنده با

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 26