مجله کودک 508 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 39

عمودی 1.خوشحال. 2.سرِ و موضوعی که باید پوشیده بماند. 3.مایهی حیات- پایان کبوتر نیست. 4.جمع آن «فنون» است. 5.سلطان جنگل- راز. 6.میگویند آن را از بیادبان میآموزند! 7.اشاره به نزدیک. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل: دست فراموشی سپرده میشد. و این بود، تا این که یک روز دوباره صدای طبل جارچی پادشاه از میان کوچه بلند شد و در پی آن صدای آواز جارچی به گوش رسید که

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 39