مجله کودک 509 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 509 صفحه 13

هجدهمین نمایشگه بین­المللی مطبوعات و خبرگزاری­ها در این سالن خیلیها در حال درست کردن روزنامه دیواری هستند و کلی هم روزنامه دیواری به پانلها چسبانده شده. درباره فعالیتی که در این سالن انجام میدهید صحبت کنید. مانند هر سال بخشی از نمایشگاه مطبوعات به نشریات کودکان و نوجوانان اختصاص دارد اما امسال همچنین برای اولین بار تصمیم گرفته شد تا فضایی از سالن نشریات کودک و نوجوان به کارگاه آموزش روزنامه دیواری اختصاص پیدا کند. هدف از این کار آشنایی هرچه بیشتر کودکان با مراحل تولید روزنامهها و سایر مطبوعات بوده است. Õ روزنامههای دیواری تفاوتهای زیادی با روزنامههای واقعی دارند. وقتی در حال درست کردن یک روزنامه دیواری هستیم تا چقدر کارمان شبیه یک کار روزنامهنگاری است؟ اگرچه روزنامههای دیواری نام روزنامه را بر خود دارند اما دارای تفاوتهای زیادی با روزنامهها هستند.از نام روزنامه میتوانیم این برداشت را داشته باشیم که اصلیترین کار آنها انتشار اخبار آن هم به روز است. گذشته از اینکه هریک از روزنامهها هم دارای تفاوتهایی با هم هستند و با توجه به نوع نشریهشان در زمینههای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و... فعالیت میکنند اما بههر حال همه آنها دارای شباهتهای زیادی در روشهای تولید هستند، روشهایی که با روشهای ساخت یک روزنامه دیواری تفاوتهای زیادی دارد. Õ هرکدام از این روزنامههای دیواری حال و هوای خاص خودشان را دارند. بله. گشتی که در سالن بزنید و به روزنامههای دیواری نگاهی بیندازید میبینید بیشتر صفحاتی پر از دل نوشته هستند و خبررسانی در آنها خیلی کمرنگ است که این هم خود گاهی یکی دیگر از تفاوتهای روزنامههای دیواری با روزنامههاست. از دیگر تفاوتها اینکه روزنامههای دیواری دارای صفحات متعدد نیستند و تیراژ آنها محدود است. محدود که نه، باید گفت تنها یک نسخه دارند. مانند هرکدام از روزنامههای دیواری نسخه بافنده با شرمساری گفت: «نه، عمل نکردهام و خیلی شرمندهام. آمدهام تا از تو عذرخواهی کنم. خواهش میکنم مرا ببخش! باور کن که از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 509صفحه 13