مجله کودک 510 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 510 صفحه 39

عمودی 1.وسیلهای فلزی قابل ارتجاع- یک چهارم هر چیز. 2.حیوان ترسیده چنین کند- بر کمر میبندند، البته نوعی از آن را دور گردن هم میبندند. 3.آنچه زیاد آمده باشد. 4.حرکت شدید یا ضعیف هوا. 5.غذای گیاه- دمکردنی مورد علاقهی ما ایرانیها. 6.دستور و فرمان- پایان و انجام. 7.جمع خادم. 8.چیزی که روی آب حرکت کند. 9.کهنه و مربوط به قدیم- طول عمر را با آن میسنجند. 10 رنگ در زبان عربی- قسمتی در پشت بدن که از آن ناحیه خم و راست میشویم. پری کشید و گفت: اما با صبر، شیرین میشه. حنضل پری دور حنضلش چرخی زد و گفت: یاس پری، حنضلم رسیده، تلخ تلخِ، همین الان مزش کردم، میخوای بِچِشی؟ یاس پری لبخندزنان در حالی که از بوتهاش بالا میرفت، گفت: میدونی که من گُلم و نِی مزه کردن ندارم وگرنه حتماً میچشیدم،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 510صفحه 39