مجله کودک 511 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 5

حاج آقا شاهآبادی به من تعارف کردند تا وارد شوم. من هم برای اینکه به نتیجه برسم، تعارف ایشان را پذیرفتم. در منزل ایشان حالتی پیدا کردم که گویی نمیتوانم از ایشان دست بردارم. آن قدر اصرار کردم، تقاضا کردم و خواهش کردم تا ایشان قبول کردند و عصر روزی را معین کردند. از آن روز عصر، تحصیل من در خدمت ایشان شروع شد. پس از دو- سه جلسه من به جایی رسیدم که دیدم نمیتوانم از ایشان جدا بشوم. ابتدا فقط در درس عرفان حاج آقا شاهآبادی شرکت میکردم. اما بعد به جلسههای درس اخلاق ایشان هم رفتم. پس از آن در تمام جلسههایی که ایشان تشکیل میدادند، حضور پیدا میکردم و خودم را به این کار مقید کرده بودم. تمام بحثهای ایشان را هم نوشتم. چه آنهایی را که برای مردم عادی مطرح میکردند و چه بحثهای ویژه خودشان. هند باستان آمده است. میدانید که کلیله و دمنه هم در اصل در هند باستان نوشته شد و سپس به ادبیات کشور ما آمد. در این شماره و چند هفتهی آینده با هم قصههای ایزوپ را میخوانیم اصل کتاب هندی است و در سال 1996 چاپ و منتشر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 5