مجله کودک 511 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 37

 طراحی دم و چهره را نهایی میکنیم.  با استفاده از مدادهای رنگی و با دقت شروع به رنگآمیزی طوطی میکنیم. درآوردند. اول باد شمال کارش را شروع کرد؛ او همهی نیرویش را به کار انداخت تا لباسهای مرد رهگذر را از تنش بیرون آورد. اما هر چه سعی کرد، موفق به این کار نشد. چون از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 37