مجله کودک 511 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 43

زیاد بود که مرد به این اندازه هم راضی نشد و ناگهان به داخل چشمهای که سر راهش بود، پرید تا خودش را خنک کند! و به این ترتیب خورشید نشان داد که از باد شمال نیرومندتر است. پایان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 43