مجله کودک 512 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 29

جدول جدول مربع 49 خانهای افقی 1.عضوی از گیاه- نزدیک شدن به زبان عربی. 2.خاطر و حافظه- اثر چربی بر روی لباس. 3.جمع مانع. 4.حرف ندا- توان و رمق. 5.هر چیز که مربوط به ورزش باشد. 6.حرف همراهی- هوا، در زبان انگلیسی. 7.جریان شدید و تند آب که بیشتر باعث خرابی میشود- کنارهی هر چیز. عمودی 1.مریض. 2.روایتکننده- حرف عدم همراهی. 3.فردی فقیر و بینوا که با پول گرفتن از دیگران امرار معاش میکند، همان متکدی است- نهنگ. 4.روشنایی. 5.فلزی نرم و نقرهای که در لحیم کاری استفاده میشود- پدر رستم. 6.سخن صریح و بیپرده- با «فراز» همراه است، به معنای سرازیری. 7.از اشکال هندسی به صورت گرد. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 60 خانهای شکارش آرام آرام به آن نزدیک میشد، پشهی گرفتار آهی کشید و گفت: «راستی که من پشهی بدبختی هستم! بزرگترین و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 29