مجله کودک 512 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 33

قلب بابا توی جورابش است نقی سلیمانی این بابا، جزو آدم عصبانی بامزه است. و یک کمی هم ناقلا و بد جنس. او مثل رنگ قرمزی میماند که با هفت- هشت تا رنگ دیگر قاطی شده باشد که گاهی درهم و برهم و خندهدار است. درست عین گوجهفرنگی له شدهی خیلی خیلی قرمز که با شلیل و موز و پرتقال و سه چهار تا میوهی دیگر قاطی شده باشد. و گاهی هم یواشکی بگویم مثل رنگینکمان منظم و زیباست. البته رنگینکمانی از نان فطیر. چون صورتش مثل نان فطیری میماند که خوب سرخ شده باشد و یک دانه سبیل هم آن وسط مَسطها دارد که گهگاه برای خودش میجنبد، با دو تا چشم و یک دماغ. حتی چشمهایش هم قهوهای است. خلاصه مثل نان فطیر خوردنی است؛ ولی را شکافتند، با تعجب دیدند که درون بدنش مثل همهی مرغهای معمولیست و هیچ فرقی با آنها ندارد! آنها به سختی از کار خود پشیمان شدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 33