گفتار دوم پول و نقش اقتصادی آن
2ـ4ـ پول و توسعه اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

2ـ4ـ پول و توسعه اقتصادی

4 ـ 2 ـ پول و توسعه اقتصادی

‏آنچه گذشت تنها وظایف به اصطلاح کلاسیک پول بود، ولی خلاصه کردن‏‎ ‎‏وظایف پول به صفات چهار گانه فوق کافی نیست، امروزه پول علاوه بر وظایف‏‎ ‎‏قدیمی خود نقشهای دیگری را نیز دارا می باشد که بطور خلاصه عبارتند از: ‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 25
‏ ‏

‏الف: عامل توسعه و رونق اقتصادی‏

‏ب: عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی‏

‏ج: عامل سلطه‏

‏د: عامل توزیع مجدد درآمدها.‏‎[1]‎

‏که شرح وظایف و عملکردهای بالا وسعت بیش از این اوراق را می طلبد،‏‎ ‎‏ولی بطور اختصار در نقش توسعه و رونق اقتصادی وقتی پول عمل می کند که‏‎ ‎‏اگر اشتغال کامل تحصیل نشده باشد؛ یعنی از تمام منابع ملی و از همۀ عوامل‏‎ ‎‏اقتصادی تا سر حد امکان استفاده نشده باشد، افزایش حجم پول در جریان ممکن‏‎ ‎‏است باعث افزایش حجم تولید شود، ولی در صورتی که جامعه در شرایط‏‎ ‎‏اشتغال کامل باشد و یا عقده های خفگی و یا موانع اقتصادی مانع افزایش و توسعۀ‏‎ ‎‏بخشها و وسعت اقتصادی و تولید گردد، افزایش حجم پول در جریان موجب‏‎ ‎‏افزایش قیمتها و سبب تورم خواهد شد. همچنین است تقلیل حجم پول در‏‎ ‎‏جریان که ممکن است موجب رکود و کسادی اقتصاد گردد.‏‎[2]‎

‏نقش دیگر پول توزیع مجدد درآمدهاست، مثلاً در شرایط صعود پیاپی‏‎ ‎‏قیمتها، دارندگان درآمدهای ثابت مثل مزدبگیران و صاحبان اوراق قرضه و...‏‎ ‎‏قادر نیستند درآمدهای خود را به نسبت افزایش قیمتها تغییر دهند و اگر هم بر اثر‏‎ ‎‏اعتصابات کارگری مزدها به تبع قیمتها افزایش یابند مدتی تاخیر دارد.‏

‏در صورتی که در شرایط تورم و صعود خود افزای قیمت ها، دارندگان‏‎ ‎‏درآمدهای غیر ثابت، مثل تولید کنندگان، بازرگانان و... از افزایش قیمتها‏‎ ‎‏بهره مند می شوند و بدین طریق درآمد جامعه، به ضرر دارندگان درآمدهای ثابت‏‎ ‎‏و به نفع دارندگان درآمدهای متغیر توزیع می شود. در صورت مخالف، یعنی‏‎ ‎‏در شرایط رکود و بحران که قیمتها تنزل می کنند، بر قدرت خرید صاحبان‏‎ ‎‏درآمدهای ثابت افزوده می گردد.‏‎[3]‎

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 26

  • . باقر قدیری اصلی، نظریه های پولی پول، چاپ اول، ص 40، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.
  • . همان، صص 38 تا 42.
  • .the Economics of monEg AndkinG P.16