ب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی ارت‍داد ب‍ا رویکردی ب‍ه دیدگ‍اه ح‍ض‍رت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حسن زاده، رویا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1383

موضوع : امام خمینی (س) ، ف‍ق‍ه ، ارت‍داد ، احکام ، قرآن

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی ارت‍داد ب‍ا رویکردی ب‍ه دیدگ‍اه ح‍ض‍رت امام خمینی (س)

چکیده

‏پژوهشی که پیش‌رو داریم در مبحث ارتداد و احکام آن می‌باشد. ارتداد به طور کلی به معنای رد شدن و برگشتن از دین و بازگشت و رجوع از یک چیز است که در این‏‏‌‏‏جا به معنای برگشت از دین اسلام به سوی کفر است. مسلمانی که از دین خود روی تافته و کفر را برمی‌گزیند مرتد نامیده می‌شود. اسلام و کفر از ارکان اساسی در ارتداد هستند. مهم‌ترین بحث ارتداد موجبات ارتداد است که عبارت است از: انکار خدا و رسول، انکار معاد، انکار ضروری دین و انکار ضروری مذهب. مرتد به دو نوع ملی و فطری تقسیم می‌شود. آیات زیادی در قرآن در رابطه با ارتداد آمده است که در این مبحث به آن اشاره شده است. در فقه اسلامی ‌برای مرتد مجازات‌هایی از قبیل: اعدام، زندان ابد، محرومیت از ارث، تقسیم اموال، عدم پذیرش توبه، از بین رفتن پیوند زناشویی و ممنوعیت ازدواج و غیره بیان شده است. فقها معتقدند اثبات ارتداد منوط به اقرار مجرم با شهادت شاهد (بنیه) است. تفاوت زن و مرد مرتد در قتل و تفاوت در پذیرش توبه است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی ارت‍داد ب‍ا رویکردی ب‍ه دیدگ‍اه ح‍ض‍رت امام خمینی (س)صفحه 1