بررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : بنی اسدی، مسعود

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

زمان (شمسی) : 1386

موضوع : امام خمینی (س) ، توسعه ، سیاست ، اندیشه سیاسی ، آزادی ، مردم ، احزاب سیاسی ، جمهوریت

زبان اثر : فارسی

بررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏پژوهش حاضر از یک مقدمه و چهار فصل و نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش که شامل: اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و سازماندهی پژوهش آمده است. در ادامه ‌این فصل نیز چهارچوب و مبانی نظری توسعه سیاسی مطرح می‌شود و سپس در فصل دوم جایگاه توسعه سیاسی در‌ اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین مبانی ‌اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و مفهوم آزادی از دیدگاه ‌ایشان بررسی و مطرح می‌شود. بعد از آن در فصل سوم موانع توسعه سیاسی در ‌ایران از دیدگاه امام خمینی (ره) که همواره ذهن‌ ایشان را به خود مشغول کرده بود مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در فصل چهارم الگوی یک نظام سیاسی توسعه یافته از منظر امام خمینی (ره) و نقش مردم و احزاب سیاسی و جمهوریت از دیدگاه ‌ایشان بررسی می‌شود. نتیجه‌گیری نیز پایان بخش ‌این پژوهش می‌باشد که به تحلیل یافته‌ها و ارائه الگوی نظری توسعه سیاسی از منظر امام خمینی (ره) می‌پردازد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)صفحه 1