اه‍داف، اص‍ول و روش‍ه‍ای ت‍ربیت اخ‍لاقی از دیدگ‍اه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ح‍دادی، ت‍وفیق‌

محل نشر : تهران

ناشر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍شکده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، تعلیم و ت‍ربیت ، اخ‍لاق

زبان اثر : فارسی

اه‍داف، اص‍ول و روش‍ه‍ای ت‍ربیت اخ‍لاقی از دیدگ‍اه امام خمینی (س)

چکیده

‏پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا روش‌ ت‍ح‍لیل‌ اس‍ن‍ادی، اه‍داف‌، اص‍ول‌ و روش‌‍ه‍ای ت‍ربیت‌ اخ‍لاقی از دیدگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌ )م‍ورد ب‍ررسی ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری، ک‍لیه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ دس‍ت‌ اول‌ (آث‍ار م‍رب‍وط و م‍ن‍ت‍س‍ب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی )و م‍ن‍اب‍ع‌ دس‍ت‌ دوم‌ (از م‍ن‍اب‍ع‌ غ‍نی اس‍لامی ‌و اق‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ از ام‍ام‌ خ‍مینی) اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ن‍ش‍ریات‌ و س‍ایت‌ه‍ای ‌این‍ت‍رن‍تی و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ا و ت‍ح‍قیق‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍وض‍وع‌ ت‍ح‍قیق‌ م‍وج‍ود می‌باشد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اه‍داف، اص‍ول و روش‍ه‍ای ت‍ربیت اخ‍لاقی از دیدگ‍اه امام خمینی (س)صفحه 1