ب‍ازت‍اب زن‍دگی و ان‍دیش‍ه ه‍ای امام خمینی (س) در آین‍ه ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر (با تاکید ب‍ر ده ش‍اع‍ر ب‍رج‍س‍ت‍ه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : اب‍راهیمی ش‍ه‍رآب‍اد، رقیه‌

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1386

موضوع : ، امام خمینی (س) ، قیصر امین پور ، مهرداد اوستا ، فاطمه راکمی ، حمید سبزواری ، طاهره صفارزاده ، علیرضا قزوه ، سپیده کاشانی ، محمد علی مردانی ، عباس مشفق کاشانی ، علی معلم ، اشعار ، شاعران ، شجاعت ، حماسه آفرینی ، رهبری ، عرفان

زبان اثر : فارسی

ب‍ازت‍اب زن‍دگی و ان‍دیش‍ه ه‍ای امام خمینی (س) در آین‍ه ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر (با تاکید ب‍ر ده ش‍اع‍ر ب‍رج‍س‍ت‍ه)

چکیده

‏موضوع ‌این رساله بررسی بازتاب زندگی و‌ اندیشه‌های امام خمینی (ره) در آئینۀ شعر معاصر است با تکیه بر اشعار ده شاعر برجسته: قیصر امین‌پور، مهرداد اوستا، فاطمه راکمی، حمید سبزواری، طاهره صفارزاده، علیرضا قزوه، سپیده کاشانی، محمدعلی مردانی، عباس مشفق‌ کاشانی و علی معلم. در این پژوهش محقق به دنبال دستیابی به ‌این مسائل است که تأثیر امام و اندیشه‌های او بر شعر معاصر تا چه حد می‌تواند باشد و شاعران در چه زمینه‌هایی به وصف امام و تصویرآفرینی از او و انقلابش پرداخته‌اند همچنین شاعران برای بیان مقاصد خود چه تعابیر و تصاویری در این زمینه خلق کرده‌اند. تصاویری که آن‌ها آفریده‌اند تا چه حد قبل از این دوران در شعر فارسی رواج داشته است و نیز محقق درصدد است تا تصاویر و تعابیری را که شاعران فقط مخصوص امام و نهضت او آفریده‌اند بیابد، بازتاب شخصیت امام را در شعر بیان کند و ‌اینکه ‌شاعران بر چه بعدی از شخصیت او در دوران‌های مختلف تکیه کرده‌اند. برای بررسی بهتر، زندگی ‌امام به سه دورۀ قبل از پیروزی، بعد از پیروزی و دوران بعد از رحلت تقسیم شد و هر دوره به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص شد تأثیر امام بر شعر معاصر در هر دوره‌ تفاوت‌هایی با دو دوره دیگر دارد. و در هر دوره شاعران بر جنبه‌ای از ویژگی‌های او تأکید بیشتری‌ دارند. مثلاً در دورۀ اول بر شجاعت او و در دورۀ دوم بر حماسه‌آفرینی و رهبری حکیمانه او و در دورۀ سوم بر عرفان او تأکید می‌شود. صور خیال و تصاویر به کار رفته و در سه دوره نیز متفاوت ‌است البته برخی از تصاویر و تعابیر نیز در سه دوره به صورت یکسان به کار رفته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ازت‍اب زن‍دگی و ان‍دیش‍ه ه‍ای امام خمینی (س) در آین‍ه ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر (با تاکید ب‍ر ده ش‍اع‍ر ب‍رج‍س‍ت‍ه)صفحه 1