توسعه و پیشرفتهای ابزارهای مادی زندگی، جایگاه تلاش برای راهیابی به حقیقت هستی و ارتقای بشریت را اشغال کرد. فن به صنعت و سپس به تکنولوژی بدل شد. علم و فن که در خدمت انسان و باورهای دینی و نیازهای فرهنگی او بودند به سرعت جای خود را از «خادمان انسان» به «مخدومان انسان» ارتقا دادند... علم رها از ارزشهای انسانی و تکنولوژی عاری از اخلاق دست در دست هم داده، نام تکنوپولی را بر خود نهاده و حاکم بلا منازع بر انسان و اراده و سرنوشت او شدند.


 ادامه مطلب ...

 

. انتهای پیام /*