سوال: با توجه به تأکیدات حضرت امام(ره) بر امر به معروف و نهی از منکر چگونه در جامعه کنونی این وصیت ارزشمند و واجب شرعی را به خوبی عملی کنیم؟


پاسخ: عمل به دستور الهی امر به معروف و نهی از منکر به جدّ از دغدغه‌های مهم مومنان به ویژه در زمان کنونی است و ارائه راه حلی جامع و کامل برای آن نیاز به بررسی جمعی اهل تحقیق و ... دارد؛ آنچه در زیر می‌آید، تنها برای توجه به برخی مطالب در این راه است که امید می‌رود بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
حضرت امام خمینی(س) در مباحث اخلاقی خویش برای زدودن یک صفت زشت و تحصیل خوی نیکو و... بیشتر اشاره می‌کنند که این کار دو راه دارد: علمی، عملی؛ که هر دو راه باید با هم انجام پذیرد، تا کار به ثمر برسد، می‌توان برای مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیز، آن دو راه را در نظر گرفت و باید توجه داشت که هر عملی بر پایه علم است و عمل از علم نتیجه می‌گیرد، و علم ناقص در آن کار، خود زیان‌آور بوده و نتیجه عکس دارد.
بنابراین در مرحله اول امر و نهی، اهمیت، اثر، راهکارها و...  آگاهی‌های لازم را بایدبه افراد داد، چرا که خود علم زمینه‌ساز اقدام و عمل است.
اگر اهمیت و وجوب آن به خوبی دریافته شود، و تأثیر و لزوم آن برای اصلاح فرد و جامعه فهمیده شود، اقدام به آن را می‌توان قطعی دانست. یکی از مهم‌ترین مسایل در اینجا راه های امر به معروف و نهی از منکر است. بییشتر به نظر می‌رسدکه راه امر و نهی در دایره تذکرات زبانی خلاصه می‌شود، و امروز مشاهده می‌کنیم این راه مستقیم دارای کمترین اثر است و خود آن سبب ترک این واجب الهی شده است.
باید برای انجام این کار به راه‌های مختلف اندیشید، اگر قصد شارع از وجوب این دو برپایی معروف و رهاکردن زشتی در جامعه است، باید دید چه کارهایی می‌تواند به این امر، یعنی گسترش یک رفتار خوب و کار پسندیده کمک کند و از کار زشت و ناپسند بکاهد، ممکن است ارسال پیام‌های کوتاه، نوشتن مقاله‌ای، ساخت فیلمی و... بتواند تأثیرگذار باشد، مثلاً از  روی آوردن افراد به مواد مخدر جلوگیری کند یا مشوق افراد در خدمت به دیگران، صله رحم، انجام واجبات الهی و ... باشد. این ها همه می‌تواند جزء امر به معروف و نهی از منکر باشد.
از سوی دیگر، فردی که می‌خواهد آمر و ناهی باشد، باید نگاه او به انسان‌ها و افراد مهربانانه و خیرخواهانه باشد، این عمل را نه از سر باز کردن تکلیفی بلکه با عشق و علاقه برپایی خوبی و زدودن بدی از زندگی انسان‌ها دنبال کند. امر به معروف و نهی از منکر هر چه قدر از حکومت و حکومت‌مداران دورتر باشد اثر بخش‌تر است، به این معنا که فرد و سازمان مربوط به آن غیر حکومتی باشند، نه به عنوان یک کار رسمی حکومت به انجام برسد.

. انتهای پیام /*