‏ماه مبارک رمضان ماه بیداری مسلمین از یک سو و ادامه و گسترش خیزش و بیداری اسلامی از سوی دیگر انگیزه شد تا مروری مختصر به آثار و نتایج بیداری هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی از منظر امام خمینی اشاره شود. آن انسان بیدار که با بیداری ملت ایران، انقلاب اسلامی ایران را تحقق بخشید و زمینه ساز بیداری ملت ها به ویژه امت مسلمان شد.‏

‏امام خمینی معتقد است که بیداری موجب ایستادگی و مقاومت، کسب استقلال، خودشناسی، پایان دادن به غفلت ها، دست برداشتن از هواهای نفسانی، مبارزه با استعمار و استثمار، اراده کردن و توانستن، تحول و حل مسائل، نجات از گرفتاری ها، بازگشت مجد و عظمت مسلمین، مبارزه با تمامی عوامل عقب ماندگی، تفرق و ذلت ملت ها، پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمکاران، خنثی کننده دسیسه ها و توطئه ها و تبلیغات سوء، پیروزی بر قدرت های بزرگ و دفاع از حقوق خود می گردد. بدین جهت باید گفت امید و آرزوی امام بیداری ملت های اسلام از غفلت ها و هوشیاری و آگاهی و بیداری نسل جوان بوده است که همواره از خداوند متعال می خواسته این مهم تحقق پیدا کند. اینک گزیده ای از فرمایشات آن شخصیت بیدار و بیدارگر در این زمینه تقدیم می شود‏‏:‏

‏ ‏

‏ ‏

Y:\bidari.jpg

‎ ‎


‏1-‏ بیداری عامل ایستادگی و مقاومت و کسب استقلال

‏2-‏ ‏لزوم بیداری جهان اسلام از خواب غفلت

‏3-‏ بیداری شرط اول خودشناسی

‏4-‏ ‏بیداری موجب دست برداشتن از هواهای نفسانی

‏5-‏ ‏بیداری قدم اول است

‏6-‏ بیداری مبارزه با استثمار است

‏7-‏ ‏بیداری باعث خواستن، توانستن است

‏8-‏ بیداری عامل تحول و حل مسائل

‏9-‏ بیداری عامل نجات از گرفتاری ها

‏10-‏ ‏بیداری و گرایش به اسلام

‏11-‏ تلاش برای بازگشت مجد مسلمین

‏12-‏ بیداری عاملی برای مبارزه با تمامی عوامل عقب افتادگی، تفرق و ذلت ملت ها

‏13-‏ بیداری موجب پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمکاران

‏14-‏ بیداری برهم زننده نقشه های دشمنان و خنثی کننده تبلیعات سوء

‏15-‏ بیداری عامل پیروزی بر قدرت های بزرگ

‏16-‏ بیداری و دفاع از حقوق خود

‏17-‏ ‏بیداری و خنثی شدن توطئه ها

‏ ‏

. انتهای پیام /*