پاسخ: امام در این مورد خاص دارای سه شأن گوناگون بود. ایشان در مقام یک فرد مسلمان در رفتار شخصی خود از مصرف چنین کالاهایی پرهیز می کرد، زندگی معمولی ایشان گواهی روشن بر این ادعاست. در مقام یک فقیه، نیز نظر فقهی خود را در نهی و حرمت رفتاری که موجب سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان شود ابراز داشته اند، و طبعاً این مردم و کارشناسان هستند که باید در مقام تطبیق حکم بر مصداق، تصمیم بگیرند، زیرا با چنین حکم کلی نمی توان مصادیق را نیز تماماً تعیین کرد. همچنین ایشان در مقام رهبری حکومت رهنمودهای کلی از جمله این مورد خاص را می دادند، اما تطبیق مصداق جزیی تر از وظایف رهبری نسیت و کارشناسان امر باید اقدام کنند. فراموش نکنیم که پیچیدگی مسأله زیاد است. یک کالا ممکن است برای فردی غیر ضروری تشخیص داده شود، اما برای سایرین ضروری می باشد، بسیاری از کالاها از کشورهای متعددی از جمله از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شوند، و تمایز گذاشتن میان آنان مشکل ساز است. به علاوه منع واردات قانونی موجبات قاچاق را فراهم می کند که در اینجا باید اهمّ و مهم نمود، و در مجموع این موضوع باید تابع نظامات و مقررات دولتی باشد.

. انتهای پیام /*