از نظر حضرت امام(س) حکومت الهی حکومت عقل و عدل است، حکومت ایمان است (صحیفه امام، ج 2، ص 362) این حکومت مجری عدالت اسلامی بر پایه محکم عدل می باشد و نه تنها با این حکومت، ملت ایران از زیر بار ظلم و سلطه اجانب خارج می شود، بلکه می تواند سر مشقی برای همه کشورها اعم از کشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان تحت سلطه و استبداد گردد، البته حکومت الهی یک جمهوری اسلامی متکی به قوانین اسلام و آرای اکثریت مردم است. (صحیفه امام، ج 4، ص 455).
حضرت امام حکومتی را حکومت الهی می دانند که هم دلخواه ملت باشد و هم تابع قانون و لذا حکومتی که تابع قانون نیست، تابع ابلیس خواهد بود. (همان، ج 4، ص 461) ایشان حکومت الهی و حکومتی را که موافق اراده خدا باشد را موافق میل و اراده مردم می دانند، چون مردم مسلمانند (همان، ج 4، ص 461) و حکومت الهی را اساس مقصد عالی و اصلی ملت دانسته که حکومت عادلانه بوده و در خدمت مردم می باشد.(همان، ج 7، ص 527) و سرمداران و مسئولان این حکومت باید از نفسانیت خارج شده باشند. خود را نبینند، شخصیت خود را نبینند (همان، ج 12، ص 509) و افرادی باشند که با مشورت با متخصصان متعهد و آگاه به رفع مشکلات نظام اقدام نموده و به مشکلات رسیدگی نمایند چون هرگونه مسامحه می تواند خللی در نظام وارد کند که جبران آن مشکل یا غیر ممکن باشد. حضرت امام حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر را از اهم واجبات عقلی و شرعی دانسته که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند. (همان، ج 19، ص 153)

. انتهای پیام /*