مفهوم فوق در بطن اصطلاح نسبتاً قوام گرفته «صدور انقلاب» نهفته است که قبلاً به مناسبت سوال پرسشگر محترمی تا حد اجمال توضیح داده شده است. اما این را نیز باید افزود که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خود به خود موج بلندی در بیداری و باز گشت به مبانی اسلام ایجاد نمود و نیز در جهان مسیحیت و حتی در میان ملل غیر موحد کرسی های اسلام شناسی زیادی به وجود آورد که جلوه های دیگری از انتشار اسلام به خارج از مرزهای ایران است.

. انتهای پیام /*