می تواند مقصود پرسش کننده محترم این باشد که بین نهضت علمی و ولایت فقیه چه رابطه ای است. به این معنا که ولایت فقیه در ایجاد و گسترش نهضت علمی چه نقش و تاثیری دارد؟
در پاسخ و بررسی این سئوال باید به این مطلب اشاره کرد که نهضت اسلامی و حکومت بر پایه اسلام که دردوران ما به رهبری فقیه، تحقق پیدا می کند، از مهمترین ویژگی های آن آزادی و استقلال است.
«اسلام دین آزادی و استقلال است.» (صحیفه امام، ج6، ص562)
«آزادی یکی از اموری است که اول حقی است که بشر دارد، حق ابتدایی است که بشر دارد که باید آزاد باشد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج4، ص114)
آزادی ابعاد مختلفی دارد، ولی مهمترین بعد آزادی، حق فهمیدن، اندیشیدن و فکر کردن و اظهار رای و عقیده و نظر می باشد که در سایه حکومت اسلامی برقرار می شود و قید و بندهای غلط و نادرست در برابر فکر انسان برداشته می شود و چنین آزادی ای، فراهم کننده زمینه نهضت علمی است، زیرا دانش بدون اندیشه و اندیشه بدون آزادی ممکن نیست. امام خمینی (س) می فرماید: «زندگانی ای که در آن آزادی نباشد، زندگانی نیست.» (صحیفه امام، ج7، ص419)، «اول مرتبه تمدن آزادی ملت است، مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد.» (صحیفه امام، ج5، ص32)
همچنین استقلال یک جامعه در ابعاد مختلف آن، بدون پیشرفت علمی و افزایش توانایی ها ممکن نیست، اگر جامعه ای بخواهد بر پای خود بایستد و در برابر دیگر کشورها از استقلال برخوردار باشد، البته استقلال با ارتباط منافات ندارد و با بهره بردن از یکدیگر تنافی ندارد، ولی برای این که استقلال حاصل شود، باید توانایی های لازم بوجود آید تا در ارتباط بین کشور و ملت ها، رابطه یک طرفه نشود که فقط یک دهنده و دیگری گیرنده و مصرف کننده باشد. بنابراین اگر کشوری در تمام زمینه های فرهنگی و اقتصادی فقط گیرنده باشد، نمی تواند حتی استقلال سیاسی خود را نیز حفظ کند و نگهدارد. امام خمینی (س) می فرمایند :«امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از این که استقلال اقتصادی داشته باشیم... همین طور اگردر فرهنگ ...» (صحیفه امام، ج10، ص433)
حفظ استقلال و استمرار آن نیاز به حرکت علمی و پیشرفت در آن در زمینه های مختلف دارد تا بتوان با دیگران از جایگاه برابر ارتباط برقرار کرد. (صحیفه امام، ج13، ص465، ج12، ص379)
با توجه به مطالب اشاره شده به اختصار در می یابیم که در پرتو حکومت اسلامی، نهضت علمی برقرار می شود و ولایت فقیه که مسئول این جامعه است، برای گسترش و تقویت آن از همه امکانات استفاده کرده و تشویق و ترغیب می کند، نقدی های حضرت امام(س) از دانشگاه های زمان شاه و نبودن متخصصین لازم و وابستگی در همه امور به بیگانگان، بر همین پایه استوار است، که در جامعه اسلامی این نقص ها باید برطرف شود و جز با حرکت علمی امکان پذیر نیست.

. انتهای پیام /*