چنین مطلبی نه در صحیفه نور و نه در صحیفه امام موجود نیست.

. انتهای پیام /*