چنین مطلبی از طرف حضرت امام نقل نشده است و در منابع موجود از ایشان (صحیفه اما) وجود ندارد. اما عبارت «اینها آدم نشوند» در سخنرانی مورخ 14 آبان 1358 امام در صحیفه امام موجود است که امام خمینی به توطئه های زیر زمینی که در سفارتخانه های غربی بویژه آمریکا هست اشاره می کند و می فرماید: امروز خیانت های زیر زمینی است، یک توطئه های زیر زمینی است که توطئه های زیر زمینی در همین سفارتخانه ها که هست دارد درست می شود، که مهمش و عمده اش مال شیطان بزرگ است که آمریکا باشد و نمی شود بنشینید و آنها توطئه شان را بکنند... ملت ما همان طوری که تا حالا پیش آمده، از اینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را. و چنانچه اینها آدم نشوند... ما طوری دیگری با آنها رفتار می کنیم... (صحیفه امام، جلد10، صفحه493)

. انتهای پیام /*