در هیچ یک از نوشته های و سخنرانی ها و اسناد متعلق به حضرت امام خمینی(س) کلمه ای در تائید ساخت سلاح هسته ای نیامده است و این علیرغم آن است که در منطقه اطراف ما، هند و پاکستان تاکنون سلاح هسته ای را آزمایش نموده و اسرائیل چنانچه از شواهد و بعضی اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی مستند می شود، به سلاح هسته ای دست پیدا نموده است. اما علیرغم خطرات امنیتی که خصوصا اسلحه هسته ای اسرائیل برای ایران و منطقه دارد حضرت امام معتقد به تهیه سلاح هسته ای نبودند.

. انتهای پیام /*