چنین عنوانی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی بکار نرفته و در آثار معظم له وجود ندارد. امام در چند مورد از کلمه افعی افسرده، افعی زخمی، افعی زخم خورده، افعی گزنده و افعی استفاده کرده که این موارد نیز در رابطه با اسرائیل، صدام، شاه و وابستگان به آنها بکار رفته است که آدرس دقیق این مطالب را می توانید با مراجعه به صحیفه امام به شرح زیر پیدا کنید.
صحیفه امام، جلد4، صفحه 155 و صفحه 283 - جلد 17، صفحه 395 و 396 - جلد 18، صفحه 6 و 95 - جلد 20، صفحه 88 و 327 .

. انتهای پیام /*