حضرت امام(س) حجاب را از مسلمات اسلام می دانند، به دلیل این که در قرآن و سنت مطرح شده است و تمام فرق اسلامی و همۀ فقهای شیعه آن را در زمرۀ مسلمات فقه اسلامی می دانند.
در مورد حدود حجاب اسلامی، نیز فتوای ایشان مشخص است که بر زن مسلمان واجب است سر و بدن را از نامحرم بپوشاند و غیر از صورت و دستها تا مچ، نباید قسمت دیگری از بدن وی نمایان باشد. و همچنین از پوشش هایی که موجب تحریک و ... می شود خودداری کند.
و اما در مورد انتخاب پوشش و لباس لازم، مثلا چادر، مانتو ... و مانند آن، این می تواند به انتخاب فرد، و شرایط نیز باشد و اما در مورد برخورد قهرآمیز در مسئله پوشش با زنان در سؤال دیگری به آن پاسخ داده شده است. خلاصۀ آن اینکه ایشان معتقد به برقراری احکام اسلامی در جامعه بودند و راه برقراری آن را هدایت و راهنمایی افراد و امر به معروف و نهی از منکر با حفظ شرایط و مراتب می دانستند، و برخورد قهرآمیز در مسئلۀ حجاب از ایشان شاهد ندارد، بلکه در مواردی که برخی در جامعه به چنین رفتارهایی دست زده اند، آن را محکوم کردند و خواستار جلوگیری از آن و رفتار مبتنی بر قانون شدند.

. انتهای پیام /*