بهترین منبع در این زمینه کتاب اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (تبیان آثار موضوعی، دفتر پنجم)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376.

. انتهای پیام /*