تشکیل دولت مستقل فلسطینی هرچند کار دشواری است چرا که سازمان ملل متحد این موضوع را به شورای امنیت ارجاع نموده است و قبل از موافقت این شورا، این رای سازمان ملل هرچند تا همین جا برای فلسطینی ها دست آورد به حساب می آید، اما کشور مستقل فلسطینی در سرزمینهای اشغالی سال 1967 عملی نخواهد شد. بنظر می رسد تشکیل دولت مستقل، حرکتی در جهت استقلال کل سرزمینی فلسطینی و اقدامی مرحله ای به حساب می آید و با دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(س) منافاتی ندارد. در صورتی که چنین اقدامی صورت بپذیرد و مبارزه برای آزادی مابقی فلسطین صورت پذیرد، خصوصا با توجه به بیداری اسلامی و تحولات دمکراسی خواهانه جهان عرب و افزایش نقش ملتهای عرب در تصمیمات سیاسی و کلان گامهایی به تحقق خواسته ها و پیش بینی حضرت امام خمینی نزدیک شده ایم.

. انتهای پیام /*