تغییر چندانی در بازنگری قانون اساسی برای همه نظام نیفتاد. برخلاف تبلیغاتی که می شود، مشکلات عارض شده بر جامعه و روند ادارة کشور ارتباط چندانی با قانون اساسی و اصلاح آن ندارد، بلکه عمدتاً می تواند محصول عدم اجرای همة اصول قانون اساسی، رفتارهای نادرست، فقدان یا ضعف نهادهای مدنی نظارت بر اعمال مسئولان، ضعف نهادها، ساز و کارهای پاسخگو کردن مسئولان نظام، کم تجربگی در مدیریت مردم سالارانه، سوءاستفاده از قدرت و امثال اینها باشد و بسیار کمتر به مشکلات حقوقی، قانونی و ساختاری مربوط می شود. بهترین و بی عیب ترین قانون اساسی ها و قوانین نیز در جامعه ای که متعهد به حل مشکلات مذکور نباشد به سرنوشت نامطلوبی دچار می شود. این تفکر که قانون اساسی ریشه برخی مشکلات جدی عارض شده برکشور و انقلاب است، تفکر نادرست و انحرافی به نظر می رسد، زیرا حتی اگر قانون اساسی اصلاح شود و تمام مواردی که به نظر افراد مختلف می رسد در آن حل و فصل شود اگر مشکلات ذکر شده وجود داشته باشد بسیار بعید است که کمترین کمکی به حل مشکلات بکند. به نظر می رسد صاحب نظران و نخبگان و فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور باید برای ارتقاء باورها، عقاید و ظرفیت ها و توانمندی های مردم سالاری در جامعه چاره اندیشی نمایند. به همین دلیل هم هست که شخصیت ها و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دلسوز کشور و انقلاب بجای تغییر قانون اساسی بر اجرای بدون تنازل آن پافشاری می کنند. البته این حرف به معنی بی مشکل و بی عیب بودن قانون اساسی نیست و همان گونه که پس از یک دهه از تصویب قانون اساسی برخی مشکلات آن رخ نمود و اصلاح شد، طبعاً برخی مشکلات دیگر آن که بعد از دو دهه دیگر رخ نموده است نیز در فرصت مناسب باید بازنگری و اصلاح شود.

. انتهای پیام /*