اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی دو رکن اصلی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیّت آن را همیشگی و غیر قابل تغییر می داند. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس و هیچ قانونی نمی تواند خللی به این دو رکن وارد کند و هر اقدامی در راستای تضعیف هر یک از این دو رکن، خلاف قانون اساسی و آرمانهای انقلاب است.

. انتهای پیام /*