از نظر حضرت امام(ره) موسیقی بر دو قسم است:
1. موسیقی مطرب و لهوی (مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است).
2. موسیقی غیر مطرب و لهوی.
قسم اول حرام می باشد و در نتیجه، آموزش آن در مراکز مختلف جایز نمی باشد. قسم دوم حلال است و اشکالی ندارد و یاددادن و فراگیری آن نیز جایز می باشد. اگر برای فردی مشکوک باشد که این موسیقی جزو قسم اول است یا دوم، طبق نظر امام، گوش دادن به آن جایز است. اما شرکت در مجالسی که موسیقی حرام در آن به کار می رود، چنانچه حضور فرد باعث استماع موسیقی حرام شود یا تأیید گناه محسوب گردد و شرایط نهی از منکر مهیا نباشد، باید مجلس را ترک کند مگر آنکه باعث فتنه یا فساد شود.
در استفتایی که از حضرت امام در مورد شنیدن و نواختن موسیقی شده است، فرموده اند:
«شنیدن و نواختن موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.»
«خرید و فروش آلات مختص به لهو جایز نیست و در آلات مشترکه اشکال ندارد.» (استفتائات، ج 2، ص 11، س 25)
و در مورد آموزش آن چنین فرموده اند:
«موسیقی مطرب حرام است و یاد گرفتن و یاد دادن آن جایز نیست و در غیر مطرب اشکال ندارد.» (استفائات، ج 2، ص 12، س 26)
و در رابطه با تشخیص موسیقی حرام از حلال فرموده اند:
«موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد و تشخیص با عرف است.» (استفتائات، ج 2، ص 14، س 31)

. انتهای پیام /*