مقدمه و شرح از استاد سید جلال الدین آشتیانی
گفتار در حقیقت وجود و مراتب آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

گفتار در حقیقت وجود و مراتب آن

‏در مباحث گذشته عرض شد که حقیقت وجود را ظاهری است که از آن به‏‎ ‎‏مرتبۀ «وجوب ذاتی» تعبیر کرده اند. و در ذیل این بحث بیان خواهیم کرد که وجوب‏‎ ‎‏وجود و یا واجب الوجود دارای اطلاقاتی است. و این حقیقت را باطنی است که از‏‎ ‎‏آن به «حضرت  امکان و ارتسام» تعبیر کرده‏‏ ‏‏اند. حقیقت «علم» نیز دارای ظاهری‏‎ ‎


کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 45

‏است که عبارت است از کثرات متمیزه و مختلفه در حضرت امکان؛ و مرتبۀ واحدیت‏‎ ‎‏و الوهیت و باطن حقیقتِ علمْ وجود واجبی و وجوب ذاتی است. و این دو وحدت ‏مع‎ ‎کافة شؤونهما مستهلک‏ در عین وجودند. و این حقیقت وجود است که به حسب‏‎ ‎‏تجلی در حقایق خارجیه و عینیه ظاهر است به صور اعیان و حقایق اکوان؛ و در‏‎ ‎‏عرصۀ علمْ ظاهر و متجلی است به صور علمیه و حقایق قَدَریه و النسب الأسمائیة. ‏‎ ‎فالماهیات صور علمیة؛ هی مظاهر لجهة بطون الوجود و ظهور العلم. و الحقایق العینیة‎ ‎هی مظاهر لجهة ظهور الوجود و بطون العلم. ‎[1]‎

‏و از آنچه که در این مشهد به منصۀ ظهور رسید معلوم می شود که آنچه که در‏‎ ‎‏حضرت علمیه به جهت ظهور متعین می شود، و آنچه که در وجود خارجی متصف به‏‎ ‎‏ظهور یا متعین به بطون می گردد، به اصل وجود و حقیقت هستی برمی گردد. و‏‎ ‎هی الظاهرة و الباطنة علماً و عیناً و جمعاً و تفصیلاً.‏ اما جهت تعین صور علمیه و‏‎ ‎‏اعیان ثابته به جهت و تعین عدمی منافات با آنچه ذکر شد ندارد؛ چه آنکه اشیا برمّتها‏‎ ‎‏از جهت امتیاز و اختلاف به عدم بازمی گردند. ‏و إن سمعت منهم أن عین الممکن‎ ‎عدم، فصدِّفهم. ‏اعیان ثابته از جهت آنکه صورِ معلومیت ذات اند و جلباب اسماء، ‏‎ ‎‏رقایق ذات و ظلال اسماءاند؛ ‏و الظل نور إن تَقسْه بالظلمة الصرفة. فالأعیان الثابتة، ‎ ‎أو الصور العلمیة القدریة التی هی ظهور شؤون الذاتیة للحق، أصول الحقائق‏. و‏‎ ‎‏آنچه که در عین خارجی از حقایق معقوله تحقق یابد، از اظلال حقایق اسمائیه و‏‎ ‎‏اعیان ثابته در حضرت ارتسام و الوهیت می باشند؛ و اضافۀ اسماء و اعیان به اعیان‏‎ ‎‏خارجیه مانند خطوط شعاعیۀ نوریه و مخروط متوهم است که رأس آن در غیب و‏‎ ‎‏قاعدۀ آن بر اعیان خارجیه قرار دارد. ‏

‏ ‏

«ما خرابات نشینان همه همرنگ همیم  ظاهرا عین وجودیم به باطن عدمیم»

 

کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 46

  • ـ این مضمون را در آثار عرفا، از جمله تعلیقۀ مرحوم آقا میرزا شهاب الدین، می توان دید.