کتاب حج
گفتاری در مورد میقات‏ ها
گفتاری دربارۀ احکام میقات‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گفتاری دربارۀ احکام میقات‏ ها

عمره تمتع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ احکام میقات‏ ها

گفتاری دربارۀ احکام میقات ها

مسأله 1 ـ‏ احرام قبل از میقات ها جایز نیست و منعقد نمی شود و عبور از آن ها با حالت‏‎ ‎‏احرام کفایت نمی کند، بلکه باید در میقات، احرام را انشاء (با نیّت ایجاد) نماید و از این‏‎ ‎‏مطلب، دو مورد استثنا می شود:‏

اوّلی از آن ها: ‏وقتی است که محرم شدن قبل از میقات را نـذر کرده باشد، زیرا این نذر‏‎ ‎‏جایز و صحیح است و عمل به آن واجب است و تجدید کردن احرام در میقات واجب‏‎ ‎‏نیست و لازم نیست که از آن عبور کند، و احتیاط آن است که مکان را معیّن کند؛ بنا بر این‏‎ ‎‏نذر احرام بستن قبل از میقات بدون آن که جا را تعیین بکند بنابر احتیاط (واجب) صحیح‏‎ ‎‏نیست. و اگر در تعیین بین دو مکان مردد باشد، بعید نیست که صحیح باشد به این که‏‎ ‎‏بگوید: برای خدا برعهدۀ من است که احرام ببندم یا از کوفه یا از بصره، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) خلاف آن است. و بین این که احرام برای حج واجب یا مستحب و یا برای‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده باشد فرقی نمی کند، البته اگر برای حج یا عمرۀ تمتع باشد شرط است که در‏‎ ‎‏ماه های حج باشد.‏

مسأله 2 ـ‏ اگر نذر کند و عمداً یا از روی فراموشی نذرش را مخالفت کند و از همان جا‏‎ ‎‏(که تعیین کرده) محرم نشود در صورتی که از میقات احرام ببندد احرامش باطل نیست، و‏‎ ‎‏اگر عمداً مخالفت نذرش را کرده دادن کفّاره بر او لازم است.‏

دوم آن ها: ‏جایی است که بخواهد به عمرۀ ماه رجب برسد و بترسد که اگر احرام را تا‏‎ ‎‏میقات تأخیر بیندازد عمرۀ رجبیّه فوت شود؛ بنا بر این محرم شدن قبل از میقات جایز است‏‎ ‎‏و برایش عمرۀ ماه رجب محسوب می شود اگرچه بقیۀ اعمال را در ماه شعبان بیاورد‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 468

‏و اولی و احوط آن است که در میقات آن را تجدید نماید، چنان که احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که تا آخر وقت تأخیر بیندازد؛ اگرچه ظاهر این است که اگر بداند که در صورت‏‎ ‎‏تأخیر تا میقات، به عمره نمی رسد، محرم شدن قبل از ضیق وقت، جایز باشد. و ظاهر این‏‎ ‎‏است که بین عمرۀ مستحبی و واجب و نذری و مانند آن در این مورد، فرقی نیست.‏

مسأله 3 ـ‏ تأخیر انداختن احرام از میقات جایز نیست، بنا بر این برای کسی که ارادۀ حج‏‎ ‎‏یا عمره یا داخل شدن مکه را دارد، جایز نیست که بدون احرام از میقات اختیاراً بگذرد،‏‎ ‎‏بلکه احتیاط (واجب) آن است که از محاذات میقات هم نگذرد اگرچه در جلویش میقات‏‎ ‎‏دیگری باشد، پس اگر از میقات محرم نشود واجب است به میقات برگردد، بلکه احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که برگردد اگرچه جلویش میقات دیگری (هم) باشد. و اما اگر تصمیم‏‎ ‎‏انجام مناسک و یا داخل شدن مکه را ندارد به این که در خارج مکه کاری داشته باشد بر او‏‎ ‎‏احرام واجب نیست اگرچه در حرم باشد.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر احرام را از میقات از روی علم و عمد تأخیر بیندازد و به خاطر تنگی‏‎ ‎‏وقت یا عذر دیگری نتواند به میقات برگردد و میقات دیگری جلویش نباشد، احرام و‏‎ ‎‏حجش باطل است و واجب است در صورتی که مستطیع باشد در سال آینده حج را به جا‏‎ ‎‏آورد و اگر مستطیع نباشد بر او واجب نیست اگرچه به جهت ترک احرام، گناه کرده است.‏

مسأله 5 ـ‏ اگر مریض باشد و نتواند لباسش را بکند و دو جامه را بپوشد، نیّت کردن و‏‎ ‎‏لبیک گفتن برای او کافی است و وقتی عذرش برطرف شد باید لباسش را بکند و دو جامه‏‎ ‎‏را بپوشد و بر او واجب نیست که به میقات برگردد.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر برای انشاء اصل احرام در میقات به علت بیماری یا بیهوشی و مانند‏‎ ‎‏این ها، عذر داشته باشد، و از میقات بگذرد سپس عذرش برطرف شود، در صورت تمکن‏‎ ‎‏واجب است به میقات برگردد، وگرنه از همان جا که هست محرم می شود، و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که به قدر امکان به طرف میقات برگردد؛ اگرچه اقوی آن است که‏‎ ‎‏واجب نیست. البته اگر در حرم است باید در صورت امکان به خارج حرم رود و اگر‏‎ ‎‏ممکن نیست از همان جا که هست محرم می شود. و اولی و احوط آن است که به مقدار‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 469

‏امکان به سمت بیرون حرم برگردد. و همچنین است حال، اگر احرام را به خاطر فراموشی‏‎ ‎‏یا ندانستن حکم یا موضوع ترک کرده باشد. و همچنین است حال، اگر قصد انجام مناسک‏‎ ‎‏و وارد شدن به مکه را نداشته باشد و از میقات بگذرد سپس تصمیم به آن بگیرد، پس این‏‎ ‎‏شخص به تفصیلی که گذشت، باید به میقات برگردد. و اگر احرام را فراموش کند و تا آخر‏‎ ‎‏اعمال عمره یادش نیاید و نتواند که جبران نماید احتیاط (مستحب) آن است که عمره اش‏‎ ‎‏باطل است اگرچه صحت آن بعید نیست و اگر تا آخر اعمال حج یادش نیامد عمره و‏‎ ‎‏حجش صحیح است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 470