کتاب نماز
نماز جماعت
شرایط نماز جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط نماز جماعت

شرایط نماز جماعت

‏این شرایط علاوه بر آنچه که گذشت، چند چیز است:‏

اول: ‏بین مأموم و امام یا بین بعضی از مأمومین و بعضی دیگر که واسطۀ اتّصال او به‏‎ ‎‏امام می باشند، حائلی که مانع دیدن است وجود نداشته باشد. این در صورتی است که‏‎ ‎‏مأموم مرد باشد، ولی اگر زن به مرد اقتدا کند، وجود حائل بین او و امام یا بین او ومأمومین‏‎ ‎‏مرد، مانع ندارد، ولی وجود حائل بین مأموم زن و زن های مأموم دیگر که واسطۀ اتّصال او‏‎ ‎‏به امام هستند و همچنین بین او (زن) و بین امام، اگر زن باشد ـ بر فرض مشروع بودن امام‏‎ ‎‏جماعت شدن زن ـ محل اشکال است.‏

دوم: ‏جایی که امام ایستاده بالاتر از جای مأمومین نباشد، مگر آن که به مقدار اندکی‏‎ ‎‏باشد و احتیاط این است که به مقداری که عرفاً ـ ولو با مسامحه ـ نگویند که جای امام‏‎ ‎‏بلندتر است، اکتفا شود. ولی بالاتر بودن جای مأموم از جای امام هر چند خیلی بالاتر باشد‏‎ ‎‏مانعی ندارد، ولی در صورتی که بلندی متعارف باشد مثل پشت بام دکان و خانه، نه مثل‏‎ ‎‏ساختمان های بلندی که در زمان ما معمول است، بنابر احوط (وجوبی).‏

سوم: ‏مأموم از امام یا از صف جلوتر زیادتر از معمول فاصله نداشته باشد و احتیاط آن‏‎ ‎‏است که بین جای سجدۀ مأموم و جای ایستادن امام یا بین سجدۀ کسی که (در صف)‏‎ ‎‏عقب ایستاده است و جای ایستادن کسی که (در صف) جلو قرار گرفته، بیشتر از یک قدم‏‎ ‎‏معمولی، فاصله نباشد و احتیاط بیشتر از آن این است که جای سجدۀ شخصی که عقب‏‎ ‎‏ایستاده بدون فاصله پشت پای کسی که جلوتر است قرار بگیرد.‏

چهارم: ‏جای ایستادن مأموم جلوتر ازمحل ایستادن امام نباشد و احتیاط (واجب) آن‏‎ ‎‏است که از امام عقب تر بایستد هر چند کم باشد، و چنان که جای مأموم جلوتر نباشد،‏‎ ‎‏ولی به جهت بلندی قدّش، در رکوع و سجده از امام جلوتر قرار بگیرد، ضرری‏‎ ‎‏نمی رساند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که در تمام حالات نماز، جلوتر نبوده،‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 304

‏مخصوصاً در موقع نشستن، زانوهایش جلوتر از امام نباشد.‏

مسأله 1 ـ ‏تاریکی و غباری که مانع دید هستند، حائل حساب نمی شوند و همچنین‏‎ ‎‏نهر و راه و مانند این ها اگر به اندازه ای که در نماز جماعت ممنوع است فاصله نیندازند،‏‎ ‎‏حائل حساب نمی شوند، بلکه ظاهر این است که پنجره (توری) نیز حائل شمرده‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که سوراخ هایش به قدری تنگ باشد که ساتر و دیوار حساب شود و‏‎ ‎‏شیشه ای که آن سویش پیدا است، خالی از قرب نیست که حائل محسوب نشود، ولی‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) اجتناب از آن است.‏

مسأله 2 ـ ‏حائل کوتاهی که مانع دید در جمیع حالات نماز نمی شود، اگرچه در حال‏‎ ‎‏سجده مانع می شود مثل آن که به اندازۀ یک وجب یا بیشتر باشد در صورتی که در حال‏‎ ‎‏نشستن مانع دید نباشد، اشکالی ندارد وگرنه مورد اشکال است و در آن، احتیاط ترک نشود.‏

مسأله 3 ـ ‏حائل بودن مأمومین جلوتر هرچند داخل نماز نشده باشند، ولی آمادۀ‏‎ ‎‏شروع به نماز باشند اشکالی ندارد، همچنین اگر به جهت طولانی بودن صف اول، بعضی‏‎ ‎‏از افراد این صف یا بیشتر آنان، امام را نبینند یا به جهت طولانی تر بودن صف دوم از صف‏‎ ‎‏اول، بعضی از افراد آن، افراد صف اول را نبینند، ضرری ندارد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر صف های نماز جماعت، مثلاً به در مسجد برسد و یک یا چند صف در‏‎ ‎‏خارج مسجد تشکیل شود، به طوری که مثلاً یک نفر از افراد صف در مقابل در و بقیه دو‏‎ ‎‏طرف در (مثلاً پشت دیوار) بایستند، بنابر احتیاط (واجب) نماز کسانی که دو طرف در‏‎ ‎‏ایستاده اند و بین آنان و صف جلو حائل (مثلاً دیوار مسجد) وجود دارد باطل است، بلکه‏‎ ‎‏بطلان نماز آنان خالی از قوّت نیست. و همچنین نماز کسانی که دو طرف محرابی که‏‎ ‎‏داخل دیوار است، ایستاده اند و بین آنان و امام حائل وجود دارد، باطل است، ولی نماز‏‎ ‎‏صف های بعدی صحیح است.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر در بین نماز حائلی ایجاد شود یا فاصله ای که مبطل است به وجود آید،‏‎ ‎‏بنابر اقوی مانند این است که از اول، حائل یا فاصله وجود داشته و جماعت باطل می شود‏‎ ‎‏و باید به صورت فرادا ادامه داده شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 305

مسأله 6 ـ ‏به وجود آمدن حائل غیرثابت، مانند عبور انسان یا حیوان مانع ندارد، البته‏‎ ‎‏اگر عابرین به یکدیگر پیوسته باشند هر چند که در حال حرکت باشند، جایز نیست.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر نماز افراد صف جلو تمام شود، ادامۀ اقتدای کسی که بعد از آن ها‏‎ ‎‏ایستاده، (مثلاً در صف بعدی) اشکال دارد، اگرچه آن افراد بدون فاصله به نماز جماعت‏‎ ‎‏برگردند، بنا بر این احتیاط به این که به نماز فرادا عدول کنند ترک نشود.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر معلوم باشد که نماز افراد صف جلو باطل است، چنانچه آن صف حائل‏‎ ‎‏یا فاصلۀ ممنوع ایجاد کند، جماعت کسی که در صف عقب تر است باطل است. ولی‏‎ ‎‏اگرمعلوم نباشد که نماز افراد صف جلو صحیح است یا نه، باید نماز آن ها حمل بر صحّت‏‎ ‎‏شود. و اگر نماز افراد صف جلو بنابر تقلید خودشان صحیح باشد وبنابر تقلید افراد صف‏‎ ‎‏بعد باطل باشد، داخل شدن در آن نماز جماعت، چنانچه صف جلو حائل یا فاصله ممنوع‏‎ ‎‏باشد، اشکال دارد.‏

مسأله 9 ـ ‏افراد صف عقب تر می توانند در صورتی که افراد صف جلو ایستاده اند و‏‎ ‎‏آماده و در شرف گفتن تکبیرة الاحرام اند، قبل از آن ها تکبیرة الاحرام را بگویند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 306