بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل ششم: بازاریان
ب) نقش بازاریان در انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ب) نقش بازاریان در انقلاب

ب) نقش بازاریان در انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از بازاریان 

‏من تشکر خودم را به همۀ طبقات، به همه از اینکه علمای اسلام را‏‎ ‎‏تنها نگذاشتند و همۀ جبهه ها خصوصاً علمای اعلام، خصوصاً‏‎ ‎‏بازاریها[ی‏‎ ‎‏]بزرگوار، من تشکر از همۀ آنها می کنم. و از همۀ آنها‏‎ ‎‏استدعا دارم که هم دعا به اسلام بکنند، و هم جبهه های خودشان‏‎ ‎‏را محکم کنند.(391)‏

‏دی 1356‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بی اعتنایی بازاریان به تهدیدهای رژیم 

‏ما آنقدرش را که اطلاع داریم در پیشخوان مسجد شاه ریختند و آن‏‎ ‎‏چند تا دکانی که آنجا بوده است آنها را با زور باز کرده اند؛ و اما‏‎ ‎‏بازار تسلیم نشده است. در عین حالی که بخشنامه ای از دولت‏‎ ‎‏منتشر شده است و به همۀ بازارهای ایران منتشر شده است که‏‎ ‎‏هرکس تعطیل بکند این مثلاً چه خواهد شد و چه خواهد شد،‏‎ ‎‏مع ذلک بازارها حتی بازار تهران که ملموس خودشان است،‏‎ ‎‏اعتنایی به این حرف نکردند.(392)‏

‏29 / 11 / 56‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری و مقاومت در نهضت 

‏ما از این جنایات پی در پی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین‏‎ ‎‏حال امید داریم. ناراحتی برای آنکه جوانان رشید روحانی و‏‎ ‎‏دانشگاهی و بازاری و سایر طبقات را که امید برای آتیۀ کشور‏‎ ‎‏هستند از دست داده ایم و می دهیم؛ و امیدواریم؛ چون می بینیم‏‎ ‎‏این جنایات شاهانه و این کشتار وحشیانه نتوانست و نمی تواند‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 295

‏نهضت این ملت بیدار بپاخاسته را به سستی گرایاند؛ هر چه‏‎ ‎‏جنایت و قتل افزایش یافت ملت در ارادۀ آهنین خود قویتر و‏‎ ‎‏مستحکم تر شد.(393)‏

‏4 / 1 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توهّم حمایت اصناف بازار از رژیم شاه 

‏تمام ایران با ما موافقند! تمام اصناف! همین دیشب این مطلب بوده‏‎ ‎‏که صد و بیست و چند رئیس صنف گفته اند تمام اصناف تهران به‏‎ ‎‏شما وفادارند! و به انقلاب شاه و ملت رأی می دهند! و معترضند‏‎ ‎‏به این آشوبگرها! به این آشوبگرها اعتراض دارند و از دولت‏‎ ‎‏خواسته اند که اینها را مجازات کند! این صد و بیست و چند صنف،‏‎ ‎‏خارج از ایرانند؟ یا تهرانند و بازار تهرانند؟ اگر تهران است و بازار‏‎ ‎‏تهران است، بازار تهران که حالا می گویند چهار روز است بسته‏‎ ‎‏است. حالا امروزش را من اطلاع ندارم اما می گویند چهار روز‏‎ ‎‏بسته بوده. اعتراض داشته اند. هیاهو از بازار بلند می شود؛ مبدأ‏‎ ‎‏هیاهو دانشگاه است و بازار. دانشگاهیها از خارج آمده اند؟! بازار‏‎ ‎‏تهران هم از خارج آمده اند؟! آن اصناف و صد و بیست و چند‏‎ ‎‏صنفی که همه اظهار وفاداری کرده اند، اینها زیرزمین ـ در زیرزمین‏‎ ‎‏اینها ـ هستند! ما در خارج نمی بینیم اینها را! حلالزاده اینها را‏‎ ‎‏نمی تواند ببیند! اینها همه ـ همه موافقند!(394)‏

‏23 / 2 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش مؤثر و تعیین کننده بازاریان در مبارزات سیاسی 

‏سؤال: [آیا توده هایی که در بازارند و پیروان شمایند پشتیبانی شان از‏‎ ‎‏شما به علت عقاید مذهبی شان است؟ به علت اعتقادشان به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 296

‏شماست؟ و یا به علت این است که شما شانس تظاهرات علیه شاه‏‎ ‎‏را برای ایشان فراهم آورده اید؟]‏

‏جواب: بله به دلیل عقاید مذهبی شان است که آنها را وادار می کند‏‎ ‎‏علیه ظلم و دیکتاتوری قیام کنند. و اساساً اسلام مذهبی است که‏‎ ‎‏هم به آنان مبارزه با ظلم و نابرابریها را می آموزد و هم اینکه‏‎ ‎‏چگونه باید یک جامعۀ سالم مترقی و پیشرو بنا کنند. و چون ما را‏‎ ‎‏بیان کنندۀ عقاید و خواسته های خود می دانند از ما پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند. ‏

‏ــ     [مردمی که در بازار کار می کنند چه کسانی هستند؟]‏

‏ــ     مسلمانانی هستند که واسطۀ انتقال اجناس و کالاهای مورد نیاز‏‎ ‎‏مردم به دست آنان هستند که البته بسیار هم اتفاق افتاده که به علت‏‎ ‎‏نظام فاسد و غیر اسلامی، رژیم در همۀ زمینه ها از جمله زمینۀ‏‎ ‎‏اقتصادی، شکل روابط تجارتی را هم از حدود اسلامی آن بیرون‏‎ ‎‏برده است. ولی به هر حال علاقه به اسلام و کشور اسلامی ایران را‏‎ ‎‏با فداکاریهای بیدریغ خویش ثابت کرده اند.‏

‏ــ     [موقعیت بازاریان در جامعۀ ایرانی چگونه است؟]‏

‏ــ     بازار و بازاریان همیشه از احترام خاصی در جامعۀ ایرانی‏‎ ‎‏برخوردارند و تصمیمات آنان در مبارزات سیاسی نقش بسیار‏‎ ‎‏مؤثر و گاهی تعیین کننده ای داشته است. و نیز همیشه منشأ‏‎ ‎‏خدمات اجتماعی فراوان بوده است و در حوادث همیشه از‏‎ ‎‏بهترین کمک کنندگان مردم ضعیف و محروم بوده اند. ‏

‏ــ     [آیا بازار همیشه منشأ مخالفت با شاه بوده است؟]‏

‏ــ     بازار هیچ گاه تا به حال حمایت از شاه نکرده است و اگر گاهی‏‎ ‎‏چنین چیزی به آن نسبت داده شده است، صرفاً تهمت است. ‏

‏ــ     [آیا فکر نمی کنید که فرمانهای مکرر شما برای اعتصابات‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 297

‏منجر به خرابتر شدن اوضاع اقتصادی در ایران گشته و مشکلات‏‎ ‎‏مالی برای مردم فقیر تولید کند؟]‏

‏ــ     بدیهی است که جنایات شاه ضربه های هولناکی به مردم ایران‏‎ ‎‏وارد آورده است. چه در زمان قدرت او و چه امروز که ملت‏‎ ‎‏می خواهد او را کنار بزند ولی ملت ایران پایداری خود را در مقابل‏‎ ‎‏این مشکلات ثابت کرده است. بازاریان خوب دریافته اند که‏‎ ‎‏ضررهای ناشی از اعتصابات به مراتب بهتر است از زیر یوغ‏‎ ‎‏استعمار و رژیم کنونی بودن.(395)‏

‏20 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ترس رژیم از بازار تهران به عنوان بازوی قوی اسلام و کشور

‏بازار در طول تاریخ، بازارهای تمام کشور و خصوصاً بازار تهران‏‎ ‎‏یک بازوی قوی ای از برای اسلام و از برای کشور بوده است و‏‎ ‎‏ان شاءالله خواهد بود. اگر تمام شما یادتان نیست بعض از سالمندان‏‎ ‎‏یادشان است که رژیم سابق ـ شاید زمان رضاشاه بود ـ اینها در‏‎ ‎‏صدد برآمدند که اصل بازار نباشد در ایران. از این مجتمع زیر‏‎ ‎‏سقف می ترسیدند. از مجتمعاتی که حصار داشت و زیر سقف بود‏‎ ‎‏و مجمع مؤمنین و متدینین و جوانهای متعهد بود می ترسیدند. از‏‎ ‎‏مساجد که محل اجتماع همین بازاریان بود و از خود بازار که‏‎ ‎‏مجمع ملت بود خوف داشتند. و همیشه بازار دنبالۀ مقاصد‏‎ ‎‏اسلامی و برای پیشرفت اسلام و برای پیشرفت اقتصاد اسلامی‏‎ ‎‏یک بازوی ستبر قدرتمندی بوده است و الآن هم همین طور‏‎ ‎‏است.(396)‏

‏25 / 10 / 59‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 298