دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نقش اصلاحی نهضت حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : المؤمن، ماجدة

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نقش اصلاحی نهضت حسینی

‏ ‏

‏ ‏

نقش اصلاحی نهضت حسینی

‏ ‏

‏ماجدة المؤمن‏

‏ ‏

‏     ‏‏ اصلاح طلبی هدف اساسی قیام امام شهید(ع) در نهضت جاودانش می باشد و بدون تردید هر نهضت راستین در بردارندۀ اهداف اصلاحی است و کدامین نهضت در اصلاحگری نیرومندتر از نهضت حسینی است که پیشوای آن یک امام معصوم است. عشق حسینی روشنگر طریق ماست و از خون حسین، خون ما به جوش می آید و جانهای ما نیرو می گیرد. ‏

‏     قیام امام حسین آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به بار آورده است. ‏

‏     از پیامدها و نتایج بی واسطۀ قیام حسینی شکل گیری جنبشها و قیامهایی در دنبالۀ قیام امام می باشد. از جمله:‏

‏     1 -  قیام توابین‏

‏     2 -  قیام مدینه‏

‏     3 -  ‏‏قیام مختار ثقفی‏

‏     4 -  ‏‏قیام مطرف بن مغیرۀ  ‏

‏     5 -  قیام ابن اشعث‏

‏     6 -  قیام زیدبن علی بن حسین(ع) ‏

‏     قیام امام حسین(ع) روح انقلابی را در نفوس مسلمانان برانگیخت و وجدان امت را بیدار نمود و رکود و سستی را از جهانها زدود و یاوه بودن ادعای امویان و یارانشان در مورد شایستگی وحقانیت جانشینی پیامبر را برملا ساخت.   ‏

‏     از آثار ونتایج غیرمستقیم نهضت حسینی گشایش بابهای جدیدی برای مسلمانان ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 150

‏است. از مهمترین این بابها می توان به موارد زیر اشاره کرد:‏

‏     1 -  برپایی منابر و مجالس حسینی‏

‏     2 -  تألیف کتابها و مقتلهای فراوان و ارایه تحلیلهای گوناگون از نهضت حسینی‏

‏     3 -  تدوین کتابهلی تاریخی و ادبی و تحلیلی و نقدی فراوان پیرامون قیام امام حسین(ع) ‏

‏     4 -  رشد شعر رثایی و تکامل آن ‏

‏     5 -  برپایی کنگره ها پیرامون نهضت حسینی و فرهنگ عاشورا‏

‏     خون امام حسین(ع) در کربلا جاری شد تا اهداف بلند او را تحقق بخشد وتحقق این اهداف را در آثار و نتایج مستقیم و غیرمستقیم نهضت عاشورا می توان شاهد بود. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 151