دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
رهبری تمدن بشری به مدد الگوهای حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : الحلو، محمدعلی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

رهبری تمدن بشری به مدد الگوهای حسینی

رهبری تمدن بشری به مدد الگوهای حسینی

‏ ‏

‏حجة الاسلام محمدعلی الحلو‏

‏ ‏

‏     تمدن صنعتی اینک سرتاسر جهان امروز را فراگرفته است و با همۀ لوازم آن از جمله استعمار جدید. نظام حاکم جهانی، امروز سیطرۀ خویش را گسترانده است و این پرسش را برای جوامع بشری و اسلامی درمیان آورده است که آیا می توان تمدنی با همۀ تحقیقات توسعه یافتگی و صالح شکل بخشید بی اینکه پیامهای تمدن امروزین جهانی را داشت، مقالۀ حاضر به ارایه راه حل لازم برای ایجاد این الگوی تمدنی پرداخته است و اصول این الگوی تمدن را اینگونه فهرست می کند: ‏

‏     1 -  تربیت ایمانی و نشر روح عبودیت خداوندی‏

‏     2 -  استواری بر حقوق انسانی ‏

‏     3 -  اقدام برای گسترش برنامه های اصلاحی ‏

‏     4 -  نشر فرهنگ سزاوار سیاسی در میان جامعۀ انسانی. ‏

‏     مقاله بر آنست که اصول یاد شده را می توان از تعالیم عاشورا استنباط کرد و به کار بست.  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 218