دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
قیام خمینی(س) قیامی حسینی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فرجی، حمید

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

قیام خمینی(س) قیامی حسینی(ع)

‏ ‏

قیام خمینی(س) قیامی حسینی(ع)

‏ ‏

‏حمید فرجی‏

‏ ‏

‏     ‏‏بررسی قیام انقلابی حضرت امام خمینی(س) آدمی را به مشابهات فراوان قیام ایشان با قیام حسینی متوجه می کند و به همین مناسبت وجوه مشترک فراوانی در شخصیت حضرت امام(س) با شخصیت حضرت امام حسین(ع) سالارآزادگی و شجاعت می توان یافت که تشکیل دومین اجلاس عاشورا موجب تدوین رابطه این دو قیام با هم و اصول عملی ایجاد انقلاب در کشورهای تحت ستم از دیدگاه امام خمینی(س) گردید. ‏

‏     در فصل اول، یعنی وجوه تشابه قیام خمینی(س) با قیام حسینی(ع) در گفتار اول (ماهیت الگو گیری قیام امام خمینی(س)) بحث بر سر اینستکه امام خمینی(س) در قیام خود آیا فقط از قیام سالار شهیدان الهام گرفته اند یا  از سایر سیره های ائمه مدد جسته اند که پس از ارایه چهار نظریۀ مختلف به استناد سخنان ایشان، نتیجه گیری شده است که ایشان از همۀ مبانی اسلام، قرآن و عترت مدد جسته اند. ‏

‏     در گفتار دوم (ضرورت یا عدم ضرورت الگو برای آدمی) محل بحث این سؤال است که آیا آدمی در زندگی نیازمند الگو هست یا عقل او  کافی است. که پس از طرح سه نظریه دربارۀ مسئلۀ به استناد سخنان امام خمینی(س) نتیجه گیری شده است که علاوه بر اندیشۀ آدمی، وجود یک الگو برای امورمهم حیات آدمی امری ضروری است. ‏

‏     موضوع بحث در گفتار سوم (ماهیت نقش الگویی سالار شهیدان برای امام خمینی (س)) آنست که سالار شهیدان اسلام چگونه الگویی برای امام خمینی(س) قرار گرفته اندو ماهیت این الگوگیری چگونه بوده است ؟ که با طرح سه نظریه در این خصوص، باز به استناد نظریات امام راحل(س) نتیجه گیری شده است که بعد اجرای ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 245

‏عملی سیرۀ سالار شهیدان محط اصلی این الگوگیری بوده است. ‏

‏     و درگفتار چهارم (جهات عملی همسویی الگویی قیام خمینی(س) با قیام حسینی (ع)) تمام همت وسعی براین بوده است که جهات عمده تر همسویی و همانندی الگویی قیام امام خمینی(س) را با حضرت امام حسین(ع) نشان داده شود که در این قسمت به سه بحث عمده همسویی این دو قیام، یکی مبانی فکری(علل قیام، طریق اصولی مبارزه با حکومت ستمگر و اصول و مبانی این مبارزه) و دیگری شخصیت روحی و سوم، نیت و هدف قیام بررسی شده است. ‏

‏     فصل دوم به اصول عملی ایجاد انقلاب در جوامع پرداخته شده است. به این معنا که ارزنده ترین راه صدور انقلاب اسلامی ایران به همۀ جهان اینست که اصول عملی ایجاد انقلاب در کشورهای تحت ستم مسلمان و غیرمسلمان از منظر نظر امام خمینی (س) تدوین و بدانان ارایه شود که در این فصل بدان اقدام شده است. ‏

‏     در مبحث اول این فصل(مبانی ضرورت ایجاد انقلاب )، برگفتار اول(هدف یک قیام اجتماعی ) هدف پیدایش یک قیام و انقلاب بررسی شده و اصولی چون، جلوگیری از ظلم، آینده اسلام و مسلمین، ایجاد حکومت عدل اسلامی و ... اشاره شده است. در گفتار دوم(فلسفۀ ایجاد قیام و انقلاب) فلسفۀ ایجاد یک قیام در طی شش اصل، نظیر تکلیف مقابله با حاکم جور، تکلیف حفظ اسلام و خطر رژیمهای فاسد در محو و تضعیف اسلام بررسی شده است.در گفتار سوم(معیار قیام علیه جایر)به اصول پنجگانه ای که شروع به قیام را علیه خودکامگان و ستمگران ایجاب می کند، نظیر مقابله با سلطان ظالم و عدم هراس از قیام با عدۀ کم در مقابل عدۀ زیاد و ... است. ‏

‏     اما در مبحث دوم(اصول عملی ایجاد انقلاب تا پیروزی )به پایگاههای انقلاب اشاره شده است که به اصول کلی پیروزی زا در انقلابها پرداخته شده است. در گفتار اول آن (تولد انقلاب) به اصول ششگانه عامل تولد یک انقلاب، مثل ذکر ستمگری حاکمان عصر، آموزش تکلیف سیاسی به مردم و ... و درگفتار دوم (رشد انقلاب) به اصول چهل و ششگانۀ عامل رشد یک انقلاب، مثل بیان مسائل روز، فهماندن فلسفه قیام حسین(ع)، ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 246

‏لزوم هیاهو به جای ترس و هراس و ... اشاره شده است. در نهایت در گفتارسوم(پیروزی انقلاب) اصول هفتگانۀ بعد از پیروزی جهت حفظ انقلاب، مثل حمایت از ولی فقیه، حفظ سه رمز پیروزی و تداوم انقلاب و ... آمده است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 247