فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

کتاب رهن‏··· 5‏

کتاب حجر‏··· 15‏

‏در بیان صغر و احکام آن··· 15‏

‏در بیان سفاهت و احکام آن··· 18‏

‏در بیان افلاس و احکام آن··· 21‏

‏در احکام مرض (بیماری)··· 26‏

کتاب ضمان‏··· 29‏

کتاب حواله و کفالت‏··· 35‏

کتاب وکالت‏··· 43‏

کتاب اقرار‏··· 55‏

کتاب هبه‏··· 63‏

کتاب وقف و نظائر آن‏··· 69‏

‏حبس و نظایر آن··· 95‏

‏صدقه··· 98‏

کتاب وصیت‏··· 101‏

کتاب یمین و نذر و اقسام آن ها‏··· 119‏

‏یمین··· 119‏

‏نذر··· 124‏

‏عهد··· 132‏

کتاب کفّارات‏··· 133‏

‏اقسام کفارات··· 133‏

‏احکام کفّارات··· 134‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 679

کتاب صید و ذباحه‏··· 143‏

‏شکار··· 143‏

‏ذباحه··· 155‏

کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها‏··· 165‏

‏حیوان··· 165‏

‏غیر حیوان··· 173‏

کتاب غصب‏··· 183‏

کتاب احیای موات و مشترکات‏··· 209‏

‏احیای موات··· 209‏

‏     تکمله··· 222‏

‏مشترکات··· 224‏

کتاب لقطه‏··· 237‏

‏لقطۀ حیوان··· 237‏

‏لقطۀ غیر حیوان··· 240‏

‏خاتمه··· 251‏

کتاب نکاح‏··· 253‏

‏عقد ازدواج و احکام آن··· 263‏

‏اولیای عقد··· 272‏

‏اسباب تحریم··· 281‏

‏     نسب··· 281‏

‏     رضاع··· 284‏

‏     قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است··· 295‏

‏     ازدواج در عدّه و تکمیل عدد··· 301‏

‏     کفر··· 304‏

‏ازدواج انقطاعی··· 308‏

‏عیب های موجب خیار فسخ و تدلیس··· 311‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 680

‏مهر··· 317‏

‏خاتمه در شرط های مذکور در عقد ازدواج··· 322‏

‏قسم و نشوز و شقاق··· 323‏

‏احکام اولاد و ولادت··· 328‏

‏     احکام ولادت و ملحقات آن··· 330‏

‏نفقه ها··· 334‏

‏     نفقۀ اقارب (نزدیکان)··· 341‏

کتاب طلاق‏··· 347‏

‏شرایط طلاق··· 347‏

‏صیغۀ طلاق··· 351‏

‏اقسام طلاق··· 354‏

‏عدّه ها··· 357‏

‏     عدّۀ فراق، طلاق باشد یا غیر آن··· 357‏

‏     عدّۀ وفات··· 360‏

‏     عدّۀ وطی شبهه··· 367‏

‏رجوع··· 370‏

کتاب خلع و مبارات‏··· 373‏

کتاب ظهار‏··· 379‏

کتاب ایلاء‏··· 383‏

کتاب لعان‏··· 385‏

کتاب مواریث (ارث)‏··· 389‏

‏اول: در موجبات ارث··· 389‏

‏دوم: در موانع ارث··· 389‏

‏     اول: کفر به اقسامش··· 389‏

‏     دوم: قتل··· 393‏

‏     سوم: رق (بنده و کنیز) بودن··· 395‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 681

‏     چهارم: متولد شدن از زنا··· 395‏

‏     پنجم: لعان··· 396‏

‏امر سوم: در سهام است··· 400‏

‏     توضیحی پیرامون بطلان تعصیب و عول··· 403‏

‏مقصد اول: در ارث انساب است··· 405‏

‏مقصد دوم: در میراث به سبب زوجیت است··· 422‏

‏اما الحاقیه ها در چند فصل است:··· 425‏

‏     فصل اول: در میراث خنثی است··· 425‏

‏     فصل دوم: در میراث افرادی که غرق شده و افرادی که در زیر آوار قرار گرفته اند··· 427‏

‏     فصل سوم: در میراث مجوس و غیر آنان از کفّار است··· 428‏

کتاب قضا‏··· 431‏

‏صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است··· 434‏

‏وظایف قاضی··· 436‏

‏در شرایط شنیدن دعوی··· 437‏

‏جواب مدّعی علیه··· 442‏

‏     جواب آن به اقرار··· 442‏

‏     جواب آن به انکار··· 445‏

‏     چند فرع··· 451‏

‏     شاهد و قسم··· 452‏

‏     سکوت··· 453‏

‏احکام قسم··· 455‏

‏احکام ید··· 458‏

‏پایانی که دو فصل دارد··· 462‏

‏     فصل اول: در کتابت قاضی به قاضی··· 462‏

‏     فصل دوم: در تقاص است··· 465‏

کتاب شهادات‏··· 471‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 682

‏صفات شهود··· 471‏

‏آنچه که به آن، شاهد، شاهد می شود··· 475‏

‏اقسام حقوق··· 477‏

‏چند فرع··· 478‏

‏شهادت بر شهادت··· 479‏

‏ملحقات··· 480‏

کتاب حدود‏··· 485‏

‏فصل اول: در حدّ زنا··· 485‏

‏     موجب زنا··· 485‏

‏     آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود··· 489‏

‏     حدّ··· 493‏

‏     مقام اول: در اقسام حدّ است··· 493‏

‏     مقام دوم: در کیفیت واقع ساختن حدّ است··· 496‏

‏     ملحقات حدّ زنا··· 498‏

‏فصل دوم: در لواط و سحق و قوادی··· 499‏

‏فصل سوم: در حدّ قذف··· 502‏

‏     موجب حدّ قذف··· 502‏

‏     قاذف و مقذوف··· 504‏

‏     احکام حدّ قذف··· 506‏

‏     چند فرع··· 507‏

‏فصل چهارم: در حدّ مسکر··· 509‏

‏     موجب و کیفیت آن··· 509‏

‏     احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن··· 511‏

‏فصل پنجم: در حدّ سرقت (دزدی)··· 513‏

‏     سارق··· 513‏

‏     آنچه که دزدیده شده است··· 516‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 683

‏     آنچه که این حدّ با آن ثابت می شود··· 520‏

‏     حدّ سرقت··· 520‏

‏     ملحقات حدّ سرقت··· 522‏

‏فصل ششم: در حدّ محارب··· 524‏

‏خاتمه در بقیۀ مجازات ها··· 527‏

‏     ارتداد··· 527‏

‏     وطی بهیمه و میت··· 528‏

‏احکام اهل ذمّه··· 530‏

‏     در کسی که از او جزیه گرفته می شود··· 530‏

‏     مقدار جزیه··· 532‏

‏     شرایط ذمّه··· 534‏

‏     احکام ساختمان ها··· 537‏

‏     چند فرع الحاقی··· 539‏

کتاب قصاص‏··· 541‏

‏قسم اول: در قصاص نفس··· 541‏

‏     موجب قصاص··· 541‏

‏     شرایطی که در قصاص اعتبار دارد··· 552‏

‏آنچه که قود به آن ثابت می شود··· 557‏

‏     اول اقرار به قتل است··· 557‏

‏     دوم بیّنه است··· 558‏

‏     سوم قسامه و در آن چند مقصد است··· 560‏

‏          مقصد اول: لوث··· 560‏

‏          مقصد دوم: مقدار قسامه··· 562‏

‏          مقصد سوم: احکام قسامه··· 564‏

‏کیفیت استیفا··· 567‏

‏قسم دوم: در قصاص کمتر از نفس··· 574‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 684

‏     چند فرع··· 584‏

کتاب دیات‏··· 589‏

‏اقسام قتل··· 589‏

‏مقدار دیات··· 590‏

‏گفتاری در موجبات ضمان··· 596‏

‏     بحث اول: در مباشر··· 596‏

‏     بحث دوم: در اسباب··· 601‏

‏     مبحث سوم: در تزاحم موجبات··· 606‏

‏گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است:··· 607‏

‏     مقصد اول: در دیات اعضا··· 607‏

‏          اول: مو··· 607‏

‏          دوم: دو چشم··· 609‏

‏          سوم: بینی··· 610‏

‏          چهارم: گوش··· 611‏

‏          پنجم: دو لب··· 611‏

‏          ششم: زبان··· 612‏

‏          هفتم: دندان ها··· 614‏

‏          هشتم: گردن··· 615‏

‏          نهم: دو استخوان پایین صورت··· 615‏

‏          دهم: دو دست··· 616‏

‏          یازدهم: انگشت ها··· 617‏

‏          دوازدهم: پشت··· 617‏

‏          سیزدهم: نخاع··· 618‏

‏          چهاردهم: پستان ها··· 618‏

‏          پانزدهم: ذکر··· 619‏

‏          شانزدهم: دو خصیه··· 620‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 685

‏          هفدهم: فرج··· 621‏

‏          هجدهم: دو الیه··· 622‏

‏          نوزدهم: دو پا··· 622‏

‏          بیستم: دنده ها··· 622‏

‏          بیست و یکم: ترقوه··· 623‏

‏          خاتمه و در آن چند فرع است:··· 623‏

‏     مقصد دوم: در جنایت بر منافع··· 624‏

‏     مقصد سوم: در جراحت سر و سایر جراحت ها··· 631‏

‏          در اینجا چند مسأله است:··· 632‏

‏گفتاری در ملحقات··· 635‏

‏     اول: در جنین··· 635‏

‏     دوم: در عاقله··· 637‏

‏     سوم: در جنایت بر حیوان··· 640‏

‏     چهارم: در کفّارۀ قتل است··· 643‏

بحثی پیرامون مسائل مستحدثه‏··· 645‏

‏از جملۀ آن ها بیمه می باشد··· 645‏

‏و از جمله آن ها سفته است··· 648‏

‏و از جملۀ آن ها سرقفلی است··· 651‏

‏و از جملۀ آن ها کارهای بانک ها است··· 652‏

‏و از جملۀ آن ها بلیط های بخت آزمایی است··· 656‏

‏و از جملۀ آن ها تلقیح و تولید مصنوعی است··· 658‏

‏و از جملۀ آن ها تشریح و ترقیع است··· 660‏

‏و از جملۀ آن ها تغییر جنسیت است··· 663‏

‏و از جملۀ آن ها رادیو و تلویزیون و مانند آن ها است··· 665‏

‏و از جملۀ آن ها مسائل نماز و روزه و غیر آن ها است··· 667‏

‏خاتمه··· 675‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 686