کتاب قصاص
سوم قسامه است و در آن چند مقصد است
مقصد اول: لوث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مقصد اول: لوث

آنچه که قود به آن ثابت می‏ شود

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقصد اول: لوث

مقصد اول: لوث

‏و منظور از آن، امارۀ ظنّی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه می شود مانند یک‏‎ ‎‏شاهد، یا دو شاهد در صورتی که شرایط قبول جمع نباشد. و همچنین است اگر او آغشته‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 560

‏به خونش یافته شود در حالی که نزد او صاحب سلاحی است که خون بر سلاحش‏‎ ‎‏می باشد، یا به این صورت در خانۀ قومی یا در محله ای که جدا از شهر است و غیر‏‎ ‎‏اهل آن محلّه در آن داخل نمی شوند یا در صف جنگ در مقابل دشمن بعد از‏‎ ‎‏تیراندازی پیدا شود و خلاصه هر امارۀ ظنّی نزد حاکم موجب لوث است، بدون این که بین‏‎ ‎‏اسبابی که مفید ظن است فرقی باشد، پس لوث با خبر دادن بچۀ ممیّز که بر او اعتماد‏‎ ‎‏است و فاسقی که در اخبارش مورد وثوق است و کافری که این چنین است و زن و مانند‏‎ ‎‏آن ها حاصل می شود.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر در قریه ای که در آن راه رفت و آمد است یا در محلۀ جداگانه ای که راه‏‎ ‎‏است پیدا شود لوثی نیست، مگر این که در آن جا عداوت باشد، پس لوث ثابت می شود.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر کشته ای بین دو قریه پیدا شود پس لوث برای نزدیک ترین آن ها به او‏‎ ‎‏است. و در صورت تساوی، پس آن ها در لوث مساوی می باشند. البته اگر در یکی از آن ها‏‎ ‎‏عداوت باشد لوث در آن است اگرچه دورتر باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر لوث حاصل نشود، حکم در آن مانند غیر آن از دعاوی است پس نه‏‎ ‎‏قسامه ای هست و نه غلظتی. و بیّنه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است؛ پس ولیّ حق دارد‏‎ ‎‏در صورت نبود بیّنه منکر را یک قسم بدهد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر شخصی در ازدحام مردم در روز جمعه یا عید کشته شود یا در صحرا یا‏‎ ‎‏بازار یا روی پل پیدا شود و معلوم نباشد که چه کسی او را کشته است، پس دیۀ او از بیت‏‎ ‎‏المال مسلمین است. البته اگر در موارد ذکر شده، امارۀ ظنی باشد بر این که مثلاً قتل به فعل‏‎ ‎‏شخص معینی است لوث حاصل می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر امارات ظنی تعارض پیدا کنند لوث باطل می شود، مانند این که‏‎ ‎‏صاحب سلاحی که اسلحه اش خون آلود است و درنده ای که از شأن او کشتن انسان است‏‎ ‎‏نزدیک کشته ای پیدا شود و اماره ای بر حصول قتل به هیچ یک از آن ها نباشد و در‏‎ ‎‏هر طرف شک محض باشد، فصل خصومت در مثل این باید به راه های معهود ـ غیر از‏‎ ‎‏قسامه ـ باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 561

مسأله 6 ـ ‏در لوث، بعد از قیام امارۀ ظنّی بر اصل قتل، وجود اثر قتل بنابر اقوی شرط‏‎ ‎‏نیست. و در قسامه حضور مدعی علیه، شرط نیست، چنان که بنابر اصحّ در بقیۀ مقامات‏‎ ‎‏حضور او شرط نیست.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر ولیّ ادعا کند که فلانی از اهل خانه، او را کشت، بعد از آن که مقتول در‏‎ ‎‏خانه پیدا شود، لوث حاصل می شود و دعوی با قسامه ثابت می شود به شرطی که مدعی‏‎ ‎‏علیه در وقت قتل در خانه باشد وگرنه نسبت به او لوثی نیست؛ پس اگر بودن در خانه را‏‎ ‎‏در وقت قتل انکار کند، قول قول او است با قسمش.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 562