کتاب حدود
  فصل پنجم: در حد سرقت (دزدی)
حد سرقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حد سرقت

حدّ سرقت

مسأله 1 ـ ‏حدّ دزد در دفعۀ اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست‏‎ ‎‏راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می شود. و اگر دفعۀ دوم دزدی‏‎ ‎‏نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می شود تا این که نصف پا و مقدار کمی از‏‎ ‎‏محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعۀ سوم دزدی کرد به زندان ابد می افتد تا بمیرد و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 520

‏اگر فقیر باشد از بیت المال خرج او را می دهند. و اگر برگردد و دفعۀ چهارم دزدی نماید‏‎ ‎‏ولو این که دزدی در زندان باشد، به قتل می رسد.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر دزدی از او تکرار شود و حدّ در خلال آن ها واقع نشود، یک حدّ کفایت‏‎ ‎‏می کند؛ پس اگر بعد از حد، سرقت از او تکرار شود پایش قطع می شود، سپس اگر دزدی‏‎ ‎‏از او تکرار شد زندانی می شود سپس اگر تکرار شد، کشته می شود.‏

مسأله 3 ـ‏ دست چپ با وجود دست راست قطع نمی شود؛ چه دست راست شَل باشد و‏‎ ‎‏دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد ـ یا هر دو شَل باشند. البته اگر خوف مردن به جهت‏‎ ‎‏قطع دست شَل باشد با بودن احتمال عقلایی که دارای منشأ عقلایی است، مانند اخبار‏‎ ‎‏پزشک به آن ـ به جهت احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمی شود؛ پس آیا در این‏‎ ‎‏فرض، دست چپ که سالم است قطع می شود؟ یا در صورتی که خوف مردن در دست‏‎ ‎‏راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع می شود؟ اشبه عدم قطع است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر دزد دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع می شود،‏‎ ‎‏ولی در روایت صحیحه ای آمده است که قطع نمی شود. و عمل بر قول مشهور است. و اگر‏‎ ‎‏در وقت ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او‏‎ ‎‏قطع نمی شود.‏

مسأله 5 ـ ‏کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد، بعضی گفته اند که: چنانچه‏‎ ‎‏در قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع‏‎ ‎‏می شود؛ پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع می شود. پس اگر پای چپ‏‎ ‎‏نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان بر او نیست. ولی اشبه در همۀ این ها سقوط حدّ و انتقال‏‎ ‎‏به تعزیر می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر جاری کنندۀ حد، دست چپ او را با علم به حکم و موضوع قطع نماید بر‏‎ ‎‏او قصاص می باشد و قطع دست راست او به واسطۀ دزدی، ساقط نمی شود. و اگر دست‏‎ ‎‏چپ او را به جهت اشتباه در حکم یا موضوع قطع نماید بر او دیه می باشد؛ پس آیا قطع‏‎ ‎‏دست راست با آن ساقط می شود؟ اقوی سقوط آن است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 521

مسأله 7 ـ ‏سرایت حدّ نه مورد ضمان حاکم است و نه جاری کنندۀ حد، اگرچه در گرما‏‎ ‎‏یا سرما اقامه شود. البته مستحب است که اقامۀ حدّ در تابستان در اول و آخر روز و در‏‎ ‎‏زمستان در وسط آن باشد، تا از شدّت گرما و سرما، مصون بماند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 522