کتاب مواریث (ارث)
امر سوم: در سهام است
توضیحی پیرامون بطلان تعصیب و عول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

توضیحی پیرامون بطلان تعصیب و عول

توضیحی پیرامون بطلان تعصیب و عول

مسأله 1 ـ ‏ورثۀ میت که موجودند اگر با فرض وارث باشند چند صورت دارد:‏

‏اولی: موردی است که ترکۀ میت بدون کم و زیاد به اندازۀ سهام مفروض باشد، مانند‏‎ ‎‏این که وارث میت، پدر و مادر و دخترهای متعدد باشند، پس دو ثلث مال دخترها و یک‏‎ ‎‏ثلث مال پدر و مادر است که برای هر کدام آن ها سدس می باشد.‏

‏دومی: موردی است که ترکه بیشتر از سهام باشد؛ پس این زیادی بر صاحبان فرض ها‏‎ ‎‏برمی گردد و به «عُصبۀ» میت داده نمی شود. و «عُصبه» هر مردی است که بدون واسطه یا با‏‎ ‎‏واسطۀ ذکور به میت انتساب دارد. پس اگر وارث به یک دختر و مادر منحصر باشد نصف‏‎ ‎‏آن به عنوان فرض به دختر و سدس آن به فرض به مادر داده می شود و ثلث باقی مانده به‏‎ ‎‏طور چهار یک به نسبت سهمشان، به آن ها رد می شود. و اگر وارث او به دخترهای متعدد‏‎ ‎‏و مادر منحصر باشد دو ثلث آن به فرض به دخترها و سدس آن به فرض به مادر داده‏‎ ‎‏می شود و سدسی که باقی مانده است به طور پنج یک به نسبت سهامشان به آن ها رد‏‎ ‎‏می شود و عصبه در دهانشان خاک است (و نصیبی از ارث ندارند).‏

‏سومی: موردی که ترکه کمتر از سهام باشد و این به وجود یک دختر یا دو دختر و‏‎ ‎‏بیشتر یا یک خواهر پدر و مادری یا پدری یا دو خواهر این چنینی و بیشتر در ورثه است،‏‎ ‎‏پس نقص ترکه فقط بر آن ها برمی گردد و نقص به واسطۀ عول بر همۀ آن ها به نسبت وارد‏‎ ‎‏نمی شود، پس اگر وارث میت، دختر و زوج و پدر و مادر باشند، فرض زوج و پدر و مادر‏‎ ‎‏به آن ها داده می شود، و نقص که نصف سدس است، بر دختر وارد می شود. و اگر در همین‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 403

‏فرض، دخترها متعدد باشند نقص آن که ربع باشد بر آن ها وارد می شود. و همچنین است‏‎ ‎‏در مثال های دیگر.‏

مسأله 2 ـ ‏زیاده بر فرض ها بر چند طایفه از صاحبان فروض رد نمی شود: از جملۀ‏‎ ‎‏آن ها زوجه است مطلقا؛ پس فرض زوجه داده می شود و بقیۀ آن بر غیر زوجه از طبقات‏‎ ‎‏حتی امام ‏‏علیه السلام‏‏ ردّ می شود. و از جملۀ آن ها زوج است؛ پس فرض او داده می شود و بقیۀ آن‏‎ ‎‏بر غیر او رد می شود، مگر این که وارث میت، منحصر به او و به امام ‏‏علیه السلام‏‏ باشد که در چنین‏‎ ‎‏صورتی نصف آن علاوه بر فرض به او رد می شود. و از جملۀ آن ها مادر است با وجود‏‎ ‎‏حاجب از رد؛ چنان که گذشت. و از جملۀ آن ها برادر و خواهر مادری است مطلقا با وجود‏‎ ‎‏یک نفر از جد و جدۀ پدری یا یکی از برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری؛‏‎ ‎‏چنان که گذشت.‏

مسأله 3 ـ ‏اولاد ذکور و همچنین اولاد اناث با وجود ذکور، به قرابت ارث می برند. و‏‎ ‎‏همچنین است پدر؛ به شرطی که میت فرزندی نداشته باشد. و همچنین است جد و جده‏‎ ‎‏مطلقا و برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری به شرطی که ذکوری در بین آن ها باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است تمام اصناف طبقۀ سوم از عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و اولاد آن ها،‏‎ ‎‏پس تمام این ها به قرابت ارث می برند؛ نه به فرض.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر وارث به فرض با وارث به قرابت جمع شوند، پس فرض مال وارث به‏‎ ‎‏فرض است و بقیۀ آن مال وارث به قرابت است؛ پس اگر پدر و مادر با اولاد ذکور و‏‎ ‎‏اناث با هم باشند فرض پدر و مادر که دو سدس است به آن ها داده می شود و بقیۀ آن‏‎ ‎‏به قرابت مال اولاد است. و اگر وارث تنها پدر و مادر باشند سدس آن با وجود حاجب‏‎ ‎‏و ثلث آن در نبود حاجب به فرض مال مادر است و بقیۀ آن به قرابت مال پدر می باشد.‏‎ ‎‏و اگر خواهر یا خواهرهای پدر و مادری با جد و جدۀ مادری با هم باشند به خواهر‏‎ ‎‏یا خواهرها فرض داده می شود و بقیّۀ آن به قرابت مال جدوده است. و همچنین است غیر‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 404