بخش دوم: مسلمانان و مستضعفان جهان در اندیشه فراملی امام خمینی (س)
نگاه فراملی به نهضت مسلمانان و مستضعفان جهان در برابر کفر و استکبار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مطالب مرتبط

نگاه فراملی به نهضت مسلمانان و مستضعفان جهان در برابر کفر و استکبار

  نگاه فراملی به نهضت مسلمانان و مستضعفان جهان  در برابر کفر و استکبار 

‏ ‏

‏ ‏

گسترش نهضت مستضعف در مقابل مستکبر

‏     ‏‏باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل‏‎ ‎‏مستکبر ـ در تمام عالم گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و‏‎ ‎‏الگو برای همۀ ملتهای مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملتهای مستضعف‏‎ ‎‏ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

‏تمسک به اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏را شکست داد. سایر اقشار ملتها به این رمز اسلامی، به این رمز‏‎ ‎‏ایمانی، اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین بپاخیزند؛ بلکه‏‎ ‎‏مستضعفین بپاخیزند. وعدۀ الهی که مستضعفین را شامل است، و‏‎ ‎‏می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند‏‎ ‎‏در دنیا، و وارث باشند.‏‎[1]‎‏ امامت حق مستضعفین است، وراثت از‏‎ ‎‏مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان‏‎ ‎‏خارج بشوند. ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم، و به‏‎ ‎‏جای آن مستضعفین نشستند.(165)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به همکاری همه ملتها در نهضت اسلامی

‏     ‏‏ملت بزرگ اسلامی مصمم است به نهضت اسلامی خود ادامه‏‎ ‎‏دهد، و اجازۀ دخالت خیانتکاران را در کشور خود ندهد. ما‏‎ ‎‏ملتهای بزرگ اسلامی را به همکاری در این نهضت اسلامی ایران‏‎ ‎‏دعوت می کنیم.‏

‏     باید دست جنایتکاران از ممالک اسلامی و از عموم‏‎ ‎‏مستضعفین قطع شود، و وعدۀ الهی به همت اقشار ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی تحقق یابد.(166)‏

5 / 3 / 58 

*  *  *

 

 

نهضت ایران، الگوی سایر ملتهای مستضعف

‏     من امیدوارم این نهضت ایران الگویی باشد برای سایر ملتهای‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏مستضعف. و امید است خداوند، دنیا را از دست مستکبرین بگیرد‏‎ ‎‏و به دست مستضعفین بسپارد.(167)‏

25 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد حزب مستضعفین 

‏     ‏‏و من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این‏‎ ‎‏پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این می شود که روابط ان شاءالله ‏‎ ‎‏کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک «حزب مستضعفین»، تمام‏‎ ‎‏مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم ـ این دولتهای‏‎ ‎‏غیراسلامی که به مردم ظلم می کنند؛ ملتها این طور نیستند. ملت‏‎ ‎‏مثلاً امریکا، ملت فرانسه، آنها که ظلمی نمی خواهند بکنند. این که‏‎ ‎‏ظلم می کند، آن که خلاف می کند، دولتها هستند. آنها هم‏‎ ‎‏مستضعفینشان گرفتار مستکبرین است ـ اگر یک حزبی در عالَم‏‎ ‎‏پیدا بشود، یک حزب عالَمی، حزب مستضعفین، که همان‏‎ ‎‏«حزب الله » است، این مشکل رفع بشود. با رفع این دو اشکال،‏‎ ‎‏تمام مشکلات مسلمین رفع می شود؛ هیچ قدرتی با این قدرتها‏‎ ‎‏نمی تواند مقابله بکند.(168)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام در مقابل کفر

‏     ‏‏در این نزاعی که، مبارزه ای که الآن بین کفر و اسلام است، این‏‎ ‎‏منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر. چنانچه غلبه‏‎ ‎‏کنند خدای نخواسته اینها بر نهضت ما که نخواهند کرد ـ این‏‎ ‎‏غلبه، غلبه بر اسلام است. غلبه بر مسلمین است. باید‏‎ ‎‏همۀ مسلمین بدانند که مقدرات ما الآن تنها نیست که بین وجود و‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏عدم است. مقدرات اسلام، مقدرات همۀ مسلمین است. همۀ‏‎ ‎‏مسلمین در این مسئله با هم باید شرکت کنند. که اگر این نهضت‏‎ ‎‏خدای نخواسته به سستی گراید یا از بین برود، حساب شرق،‏‎ ‎‏حساب تمام شرق و خصوصاً مسلمین ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏به تباهی خواهند‏‎ ‎‏کشید. من از همۀ ملتهای اسلامی، از همۀ مسلمین، از همۀ‏‎ ‎‏ارتشهای اسلامی، از همۀ قوای انتظامی اسلامی، از همۀ رؤسای‏‎ ‎‏جمهور ممالک اسلامی می خواهم که با این نهضت ما همراه‏‎ ‎‏باشند. با این مقابله ای که مابین کفر و اسلام است، نه مابین ایران و‏‎ ‎‏امریکا. مابین تمام کفر و تمام اسلام است.(169)‏

1 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام همه مستضعفین در مقابل کفر 

‏     ‏‏شما برادرها سلام مرا به ارتش خودتان به آقای ضیاءالحق‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏برسانید. و از قول من به آنها بگویید که برادرهای شما در مقابله‏‎ ‎‏کفر گرفتار هستند. شما قیام کنید. ارتش پاکستان قیام کند در مقابل‏‎ ‎‏یک همچو ظلمی که الآن دارد به برادرهایشان می شود. یک همچو‏‎ ‎‏قیامی که الآن ما کردیم، در مقابل کفر است. این نسبت به مقدرات‏‎ ‎‏شما هم تأثیر دارد. کسی خیال نکند که اگر ایران شکست بخورد،‏‎ ‎‏خودش باقی می ماند. اگر ایران شکست بخورد شرق شکست‏‎ ‎‏خورده است. اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست‏‎ ‎‏خورده اند. باید همه با هم متصل، متحد، با هم قیام کنیم.(170)‏

1 / 9 / 58 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

قیام مستضعفین برای گرفتن حق خودشان از مستکبرین 

‏     ‏‏آغاز قرن پانزدهم که به همه مبارک است، باید مسلمین آغاز‏‎ ‎‏پیروزی خود بدانند. دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرتها هر چه‏‎ ‎‏بخواهند بکنند. مستضعفین باید قیام کنند. مستضعفین همۀ بلاد،‏‎ ‎‏همۀ ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند. منتظر‏‎ ‎‏نباشند که آنها حق آنها را بدهند. مستکبرین نخواهند حق کسی را‏‎ ‎‏داد.(171)‏

19 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرن پانزدهم، قرن جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه

‏     ‏‏من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام‏‎ ‎‏مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم‏‎ ‎‏قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای‏‎ ‎‏شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن‏‎ ‎‏انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد.‏

‏     ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران‏‎ ‎‏جنایتکار نجات دهید. و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از‏‎ ‎‏خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست‏‎ ‎‏استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.(172)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از حق و حقیقت، وظیفه همه مستضعفان و مسلمانان جهان 

‏     آن روز فتح مطلق و نصر به تمام معناست که همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان را این نور سنت الهی و سایۀ پرچم نَصرٌ من الله فرار گیرد. آن‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

‏روزی که مسلمین جهان با مدد غیبی در هر کشور و قِطْر‏‎[3]‎‏ دست‏‎ ‎‏جنایتکار ستمگران و چپاولچیان را از کشور خود قطع کنند و پرچم‏‎ ‎‏اسلام و آرم الله اکبر را افراشته نمایند؛ آن روزی که با قیام دلاورانه‏‎ ‎‏و بانگ «الله اکبر»، با امثال سادات‏‎[4]‎‏ و هم مسلکان شاه مخلوع، آن‏‎ ‎‏کنند که ملت شجاع ایران با محمدرضا پهلوی کرد...‏

‏     بر همۀ مستضعفین و خصوص مسلمانان جهان است که به‏‎ ‎‏خود آیند و از حق و حقیقت دفاع کنند و کشورهای خودشان را از‏‎ ‎‏لوث وجود این اشخاص پاک کنند.(173)‏

12 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

الگوگیری از قیام امام حسین(ع)

‏     ‏‏حال ای ملت اسلام و امت محمد! بر ماست که از امام‏‎ ‎‏بزرگمان‏‎[5]‎‏ پیروی کنیم و با فداکاری از انقلاب اسلامی پاسداری‏‎ ‎‏کنیم؛ و برای ادامۀ این مکتب عزیز‏‎[6]‎‏ که رهایی مستضعفان جهان‏‎ ‎‏و سرکوبی مستکبران است، از هواهای نفسانیه که میراث شیطان‏‎ ‎‏است بر حذر باشیم، و توطئۀ دشمنان کشور اسلام را که ایجاد‏‎ ‎‏یأس و سستی است، در نطفه خفه کنیم.(174)‏

26 / 3 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

فلسفه ایجاد شکاف میان مسلمانان 

‏     ‏‏آنها به ایران فقط نظر ندارند، آنها به همۀ بلاد مسلمین، به همۀ‏‎ ‎‏بلادی که تحت سلطۀ اسلام باید باشد آنها نظر دارند، لکن‏‎ ‎‏می بینند که اگر یک میلیارد مسلم با هم مجتمع بشود و آن معنایی‏‎ ‎‏که در 35 میلیون جمعیت ایران تحقق پیدا کرد و ضربه زد به آنها،‏‎ ‎‏آنچنان ضربه ای که تا آخر سرخودشان را نمی توانند بلند بکنند،‏‎ ‎‏اگر، یک میلیارد جمعیت مسلمین اینطور بشوند چه خواهد شد!‏‎ ‎‏آنها برای جلوگیری از این معناست که این جنگها را بپا می کنند.‏‎ ‎‏چرا باید دولتهای اسلامی اینطور از هم منفصل باشند و جدا‏‎ ‎‏باشند؟ چرا باید دولتهای اسلامی توجه به مسائل اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی اسلام نداشته باشند؟ چرا باید ممالک اسلامی توجه‏‎ ‎‏نداشته باشند که نقطه نظر آنها اسلام است نه ایران... ‏

‏     ما آنهایی که تشتت ایجاد می کنند در ایران به جای خودشان‏‎ ‎‏نشانده ایم و می نشانیم. سایر ممالک اسلامی هم مکلفند به اینکه‏‎ ‎‏آنهایی که برخلاف اسلام، برخلاف دستور قرآن، برخلاف‏‎ ‎‏دستورات نبی اسلام ایجاد تشتت می کنند، آنها را بگیرند و بیرون‏‎ ‎‏کنند و از بین ببرند. چرا نشسته ایم ما؟ چرا مسلمین نشسته اند؟‏‎ ‎‏چرا نهضت نمی کنند؟ چرا قیام نمی کنند مسلمین بر ضد‏‎ ‎‏مستکبرین؟(175) ‏

16 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم استقلال مظلومان جهان از دولتها در قیام علیه مستکبرین 

‏     ‏‏و ما شریک غم همۀ مظلومین جهان هستیم، و پشتیبان همۀ‏‎ ‎‏مظلومان جهان. باید مظلومان جهان که هستند خودشان قیام کنند‏‎ ‎‏بر ضد مستکبرین. مستضعفین نباید بنشینند که دولتهایشان این کار‏‎ ‎‏را بکنند، خودشان انجام بدهند.(176)‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110

29 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نزدیکی وعدۀ حق تعالی در پیروزی مستضعفان 

‏     ‏‏مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همۀ مسلمین، بلکه‏‎ ‎‏مستضعفین بدانند و از آن نقطۀ حساس در مقابل مستکبرین و‏‎ ‎‏جهانخواران بایستند، و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از‏‎ ‎‏پای ننشینند. و مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را‏‎ ‎‏تشکیل می دهند مطمئن باشند که وعدۀ حق تعالی نزدیک است و‏‎ ‎‏ستارۀ نحس مستکبران رو به زوال و افول است.(177) ‏

10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفاع از کانون قیام علیه مستکبران 

‏     ‏‏من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این‏‎ ‎‏قضایایی که مخالفین اسلام برای اسلام می خواهند پیش بیاورند‏‎ ‎‏هشدار می دهم که باید هر چه این قضایا و این خرابکاریها‏‎ ‎‏حجمش زیاد می شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران‏‎ ‎‏جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از ممالک مستضعف‏‎ ‎‏بهره برداری می کردند و می کنند احساس خطر کرده اند و چون که‏‎ ‎‏ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان‏‎ ‎‏است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری‏‎ ‎‏متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همۀ اقطار عالم‏‎ ‎‏ـ که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا‏‎ ‎‏آمده اند ـ تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم‏‎ ‎‏آنها را برادر خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطۀ بُروز‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‏ مخالفت با همۀ ابرقدرتها ـ خدای نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام تا‏‎ ‎‏سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همۀ برادرهای ایمانی‏‎ ‎‏ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این‏‎ ‎‏عالم و در آن عالم مفید و تنها پایگاه می دانند، توجه کنند به اینکه‏‎ ‎‏تمام قدرتهای عالم چه در سطح تبلیغاتی و چه در سطح‏‎ ‎‏خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته اند که این‏‎ ‎‏نقطه ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان‏‎ ‎‏شرقی و غربی، این را در همین جا خفه کنند و نگذارند جاهای‏‎ ‎‏دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف اینکه همان طور که در‏‎ ‎‏ایران دستشان قطع شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران،‏‎ ‎‏در جاهای دیگر هم بشود.‏

‏     همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در ایران از این خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی‏‎ ‎‏ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که هستند، بلکه تمام‏‎ ‎‏مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ‏‎ ‎‏نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه‏‎ ‎‏باشند و توجه به این معنا داشته باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را‏‎ ‎‏حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این نقطه ای که از اینجا شروع‏‎ ‎‏شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر‏‎ ‎‏این نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد،‏‎ ‎‏شکست همۀ مستضعفین جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست‏‎ ‎‏اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر این قدرتی که از‏‎ ‎‏ناحیۀ خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام‏‎ ‎‏قدرتهای مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر‏‎ ‎‏خودش و از ملت خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏این است که این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در همه جایی که‏‎ ‎‏مستضعفین جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این‏‎ ‎‏مسئله انجام بگیرد.(178)‏

10 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی مستضعفان وعده الهی است 

‏     ‏‏هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدمخوار بشورید و‏‎ ‎‏حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعدۀ او تخلف‏‎ ‎‏ناپذیر است. از خداوند قادر متعال پیروزی اسلام را خواهانم.(179)‏

12 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفاع از قیام مسلمانان فلسطین

‏     ‏‏اکنون که مسلمانان انقلابی و شجاع فلسطین با همتی عالی وبا‏‎ ‎‏آوای الهی از معراجگاه رسول‏‎[7]‎‏ ختمی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏خروش بر آورده و مسلمانان را به قیام و وحدت دعوت نموده اند و‏‎ ‎‏در مقابل کفر جهانی نهضت نموده اند، با کدام عذر در مقابل خداوند‏‎ ‎‏قادر و وجدان بیدار انسانی می توان در این امر اسلامی بی تفاوت‏‎ ‎‏بود؟ اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای مسجد قدس را‏‎ ‎‏رنگین کرده است و در مقابل مطالبۀ حق مشروعشان از مشتی دغلباز،‏‎ ‎‏با مسلسل جواب شنیده اند، برای مسلمانان غیرتمند عار نیست که به‏‎ ‎‏ندای مظلومانۀ آنان جواب ندهند و همدردی خود را با آنان اظهار‏‎ ‎‏نکنند؟ باشد که فریاد همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از قدر ت‏‎ ‎‏عظیم اسلامی استفاده کرده و دست امریکای جهانخوار، این‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏جنایتکار تاریخ راکه از آن طرف دریاها به پشتیبانی ستمگران، دست‏‎ ‎‏پلید اسرائیل را می فشارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان‏‎ ‎‏رانجات دهند. امید است خداوند منّان بر بشر منّت فرموده و وعدۀ‏‎ ‎‏قرآنی خود را هر چه زودتر انجاز‏‎[8]‎‏ فرماید و مستضعفان جهان را بر‏‎ ‎‏مستکبران غلبه دهد.(180)‏

25 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امید مستضعفان جهان به نهضت ایران 

‏     ‏‏شما باید بدانید که ملتها، حتی آن ملتهایی که الهی هم نیستند،‏‎ ‎‏اینها همه شان ـ که جزء مستضعفان جهان هستند، و همیشه در‏‎ ‎‏تحت سلطۀ مستکبران بوده اند ـ امید دوخته اند به این نهضتی که‏‎ ‎‏در ایران حاصل شده است.(181)‏

22 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راه تحقق وعده الهی

‏     ‏‏امید است وعدۀ الهی ارادۀ منت بر مستضعفان بزودی تحقق‏‎ ‎‏یابد و دست قدرتمند حق تعالی هر چه سریعتر از آستین ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم بیرون آید و تحول الهی ای که در ملت ایران به وجود آمده‏‎ ‎‏است در همۀ ملل و نحل به خواست خداوند تعالی تحقق یابد، که‏‎ ‎‏دست ستمکاران از جنایت نسبت به مستضعفان جهان کوتاه‏‎ ‎‏شود،و مظلومان، به حقوق از دست رفتۀ خود دست یابند.(182)‏

22 / 11 / 61 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

نابودی تمام سلطه ها با وحدت و قیام مستضعفین

‏     ‏‏مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطۀ امریکا و چه آنها که‏‎ ‎‏زیر سلطۀ سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به‏‎ ‎‏هم ندهند و قیام نکنند، سلطه های شیطانی رفع نخواهد شد. و‏‎ ‎‏همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و‏‎ ‎‏مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی‏‎ ‎‏پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را‏‎ ‎‏به هلاکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابود‏‎ ‎‏سازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه کنید.(183)‏

20 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت بی نظیر ملتها در مقابل دولتهای ظالم

‏     ‏‏دنیا از امریکای لاتین گرفته تا کشور شوروی، امریکای مرکزی‏‎ ‎‏و همه جا، تمام دنیا، مظلومین دنیا بیدار شده اند. مظلومین دنیا‏‎ ‎‏نمی پذیرند از آنها آن چیزهایی را که در سابق می پذیرفتند. امروز‏‎ ‎‏قدرتها باید گوش کنند به حرف ملتها... بنابراین، ما باید این مطلب‏‎ ‎‏را به مردم دنیا بفهمانیم که هر کسی  نمی داند، بداند که امروز‏‎ ‎‏وضع غیرسابق است. و مظلومین باید برخیزند از جا، و مظلومین‏‎ ‎‏باید داد خودشان را از ستمکاران بگیرند. و این یک مطلب شدنی‏‎ ‎‏است. و مسلمین باید با هم باشند، و مع الأسف باز بسیاری از‏‎ ‎‏سران مسلمین کارشکنی می کنند. مسلمین با هم باشند، اگر‏‎ ‎‏مسلمین با هم باشند، یک قدرتی را تشکیل می دهند که هیچ یک‏‎ ‎‏از این قدرتها مثل آن قدرت نیست. برای اینکه، یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت ایماندار غیر یک میلیارد جمعیت بی ایمان است.(184)‏

9 / 12 / 62 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

قیام ملتهای مستضعف در مقابل ظالمان و جنایتکاران 

‏     ‏‏این ملتهای مستضعف هستند که باید در مقابل ظالمان و‏‎ ‎‏جنایتکاران قیام کنند و با اتکا به خدای تعالی از هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نهراسند و دست ستمکاران را قطع نمایند.(185)‏

18 / 12 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه مستضعفان جهان

‏     ‏‏و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از‏‎ ‎‏هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و‏‎ ‎‏حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز‏‎ ‎‏تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار‏‎ ‎‏متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار‏‎ ‎‏اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع‏‎ ‎‏برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و‏‎ ‎‏مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به‏‎ ‎‏جای خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت‏‎ ‎‏ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده‏‎ ‎‏فرموده است.(186)‏

15 / 3 / 68 

 *  *  *

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

  • )) سورۀ قصص، آیۀ 5.
  • )) محمد ضیاءالحق، رئیس جمهوری پاکستان.
  • - ناحیه، خطه، سرزمین.
  • - محمدانورالسادات، رئیس حاکم بر کشور مصر.
  • )) حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام.
  • )) مکتب اسلام.
  • )) مسجد الاقصیٰ.
  • )) محقَّق ساختن.