مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏     قومیت و ملیت در قرن بیستم از مفاهیم اصلی علوم اجتماعی به شمار رفته و تا امروز‏‎ ‎‏به صورت موضوعی اساسی در مطالعه و پژوهشهای کاربردی باقی مانده است. آنتونی‏‎ ‎‏گیدنز‏‎[1]‎‏ جامعه شناس نامدار انگلیسی قومیت را مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای‏‎ ‎‏فرهنگی که اعضای یک گروه معین را از دیگران متمایز می کنند برشمرده؛ این در حالی‏‎ ‎‏است که ملت در جهان امروز به عنوان مردم یک کشور با حدود جغرافیایی و مرزهای‏‎ ‎‏شناخته شده بین المللی اطلاق می گردد و این حق را نیز دارد تا خویش را به صورت یک‏‎ ‎‏دولت متجلی نماید و به عنوان مهمترین واحد سیاسی تلقی شود.‏

‏     صرف نظر از معیارهای ملت و یا دولت ملی، اکثر انسان شناسان، مفهوم مدرن ملیت‏‎ ‎‏را در مقایسه با مفهوم قومیت ـ که نوعی پنداشت و باور عمومی به گذشته ای مشترک در‏‎ ‎‏فرآیند زمانی طولانی است ـ یک مفهوم عمدتاً ابداع شده می دانند، چه، پیش از پیدایش‏‎ ‎‏آگاهی ملی جدید، آنچه در میان گروههای بشری شایع بوده، آگاهی قومی بوده است.‏‎ ‎‏آگاهی قومی بیشتر جنبه آگاهی به تعلّق فرهنگی داشته تا تعلق به ملت و دولت ملی‏‎ ‎‏جدید.‏

‏     در دوران کنونی با توجه به گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی و... در سراسر جهان‏‎ ‎‏ظهور یک نظام جهانی و یا به عبارت ساده تر یک جامعۀ واحد جهانی که براساس آن‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏جهان به صورت یک نظم اجتماعی واحد در نظر گرفته شود دور از انتظار نیست و چه‏‎ ‎‏بسا واحد سیاسی عظیمتر و فشرده تری جانشین ملتهای امروزی گردد، و حتی یک‏‎ ‎‏حکومت واحد جهانی استقرار یابد.‏

‏     آنچه مسلم است مفهوم ملیت در طی زمان دچار تحول شده و معانی متفاوتی به خود‏‎ ‎‏گرفته است. واژه «ملت» در ابتدا مترادف با کیش و شریعت، آیین و مذهب بکار رفته و‏‎ ‎‏کم کم به پیروان یک دین و مجموعۀ افرادی که دارای یک آیین باشند نیز اطلاق گردیده‏‎ ‎‏است. عدم پای بندی مذهب به مرزهای ملی، عامل بسیار مهمی برای تحقق وحدت و‏‎ ‎‏همبستگی میان چند ملت است به همین جهت دامنه آن وسیع تر از حوزۀ یک ملت به‏‎ ‎‏شمار می رود.‏

‏     با انحطاط امپراتوری عثمانی و از بین رفتن تدریجی نظام استعماری کهن، ملت گرایی‏‎ ‎‏و ملیت ستایی مدرن ـ که ریشه در قرون هجدهم و نوزدهم دارد ـ تحت تأثیر نهضتهای‏‎ ‎‏انقلابی و ملی وارد مرحله جدیدتری در قرن بیستم شد، که در نتیجۀ آن، مناقشه ای‏‎ ‎‏ایدئولوژیک میان قومیت، ملّیت و اسلام پدید آمد. از سوی دیگر پدیده انترناسیونالیسم‏‎ ‎‏نیز که بعد از جنگ بین المللی با پیدایش جامعه ملل در 1919 زمینه تجربی و عملی یافته‏‎ ‎‏بود تا حدودی توانست به حفظ و تقویت امنیت بین المللی و حتی تشکیل نوعی‏‎ ‎‏حکومت جهانی کمک نماید. این نظریه، گرچه خواهان رابطه بیشتری میان فرد و دیگر‏‎ ‎‏ملتهای جهان است امام با عقیدۀ جهان وطنی یکی نیست.‏

‏     در واقع آنچه در جهان امروز اهمیت دارد نوع مدیریتی است که بتواند با ایجاد پیوند‏‎ ‎‏میان قومیت و ملیت از یکسو و استفاده از ابزارهای موجود فراملی از سوی دیگر در‏‎ ‎‏راستای تحقق آرمان توحیدی وحدت اسلامی گام بردارد.‏

‏     بی شک نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو انقلاب اسلامی با رهبری پیامبرگونه‏‎ ‎‏امام خمینی(س) موجب شد تا بسیاری از مفاهیم اصیل اسلامی احیاء و امت اسلام‏‎ ‎‏هویت اسلامی خود را باز یابد که این می تواند نقطه عطف یک تحول عظیم باشد. البته از‏‎ ‎‏آنجا که جهانیان این نظام نوپا را در قالب یک دولت ملی نظاره می کنند، یک بازسازی‏‎ ‎‏وفادارانه از ملت گرایی مورد تأیید حضرت امام ـ و در واقع اسلام ـ در این زمان نه تنها‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏مفید و ضروری است بلکه امری فوری تلقی می گردد.‏

‏     عقاید اصولی امام خمینی (س) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و دستاوردهای‏‎ ‎‏ایشان بویژه در طول ده سال تجربه دولت سازی می تواند و باید بستر اصلی هر نوع‏‎ ‎‏معماری نظری از این دست واقع شود.‏

‏     خط مشی امام از آغاز نهضت اسلامی مبتنی بر اندیشه وحدت اسلامی و نگرش‏‎ ‎‏امت مدارانه به مسائل جهان اسلام بود و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطف‏‎ ‎‏این آرمان توحیدی بشمار می رود؛ چه امام این خط مشی را با وحدت کلمه و ایجاد‏‎ ‎‏وحدت ملی در ملت ایران آغاز نمود تا مقدمه ای برای انقلاب وحدت بخش و خیزش‏‎ ‎‏سراسری همه مسلمانان و مستضعفان جهان به منظور دفاع از منافع جهانی اسلام باشد.‏‎ ‎‏تأکید ایشان بر نفی سلطه مستکبرین جهانخوار بویژه «شیطان بزرگ امریکا» و «غده‏‎ ‎‏سرطانی اسرائیل» بر ممالک اسلامی در همین راستا است.‏

‏     حضرت امام(س) برای پیشبرد اهداف جهانی اسلام و تحقق امت واحد اسلامی‏‎ ‎‏هرگز پایبند به محدودیتهای ملی نبود. از نظر ایشان ـ برخلاف نظر ملی گرایان و‏‎ ‎‏شبه روشنفکران مذهبی ـ گسترش نفوذ اسلام در کل جهان به عنوان یک راهبرد بزرگ در‏‎ ‎‏سیاست خارجی نظام محسوب می گردد و به همین دلیل همواره مصالح اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان را در کنار مصالح و منافع ملی قرار داده و مسئوولیت در مقابل مسائل و‏‎ ‎‏مشکلات جهان اسلام را که به تصریح قرآن «امت واحده» هستند، یک اصل مسلّم‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی تلقی کرده اند. امت اسلامی در اندیشه امام شامل همه مسلمانانی‏‎ ‎‏است که فرای مرزهای جغرافیایی و اختلافات نژادی و زبانی و قومی قرار می گیرند و‏‎ ‎‏فارغ از هر مذهب، پیرو دین اسلام هستند.‏

‏     طرح مفاهیمی همچون «امت اسلام»، «بسیج جهانی مستضعفین»، «ید واحده» و‏‎ ‎‏«اخوت» بین مسلمانان، احیای فلسفه واقعی کنگره عظیم حج، اعلام روز جهانی قدس،‏‎ ‎‏واکنش سریع و صریح نسبت به «توطئه آیات شیطانی»، نامه تاریخی به گورباچف و در‏‎ ‎‏نهایت وصیتنانه سیاسی ـ الهی ایشان همه و همه حاکی از نگرش امت مدارانه به مسائل‏‎ ‎‏جهان اسلام است. این مهم جز با نگاه فراملی که مصالح امت را فراتر از مصالح ملی‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

‏دانسته و در یک مرزبندی جدید، اسلام را در مقابل کفر و الحاد قرار داده باشد میّسر‏‎ ‎‏نیست، هر چند که این نگاه با جوهر کلاسیک ملی گرایی در تعارض است.‏

‏     نگرش امام به قومیت، ملیّت و اندیشه فراملی از ظرافت خاصی برخوردار است،‏‎ ‎‏ایشان تا هنگامی به قومیت، حبّ وطن و احساسات پاک ملی گرایانه ارج می نهند که در‏‎ ‎‏قالب یک ایدئولوژی در مقابل اسلام قرار نگرفته باشد، در غیر این صورت با آن به‏‎ ‎‏شدت برخورد کرده و از خود موضع نشان می دهند. بنابراین ایشان قومیت و ملیت را‏‎ ‎‏تنها در حدود اسلام و در سایه تعالیم آن می پذیرند.‏

‏     امام با آگاهی از پیامدهای سوء ملی گرایی ـ که بریده از باورهای دینی بود ـ و با‏‎ ‎‏بهره مندی از ابزارها و امکانات موجود توانست با بیدارگریهای خود، همه مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان را حول محور اسلام بسیج کرده و گامی مؤثر در جهت آرمانهای الهی‏‎ ‎‏خویش بردارند.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏1. این مجموعه که در گروه علوم اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار حضرت امام (س) استخراج و تنظیم شده، مشتمل بر دو بخش است.‏

‏2. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده؛ نه توالی منطقی مطالب.‏

‏3. برای هر یک از قطعات منتخب، جمله یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت‏‎ ‎‏آن لزوماً عین عبارت حضرت امام نیست؛ بنابراین، محققان محترم توجه داشته باشند که‏‎ ‎‏این عنوانها نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏

‏4. فهرست تفصیلی در پایان این مجموعه آورده شده که راهنمای مناسبی برای‏‎ ‎‏دسترسی به مطالب مورد نیاز محققان است.‏

‏     در پایان، لازم می دانیم از تلاشهای بی شائبه آقایان: دکتر رامین خانبگی و‏‎ ‎‏محمود دارینی که تدوین این مجموعه با همّت آنان به ثمر رسیده است و‏‎ ‎‏همچنین کلیه افرادی که ما را در مراحل استخراج، تنظیم، نمونه خوانی،‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د

‏حروفچینی، ارزشیابی و غیره یاری داده اند تشکر کنیم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                               

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ه

  • ))Giddens, Anthony.