بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه
پیوندهای رژیم شاه و اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیوندهای رژیم شاه و اسرائیل

پیوندهای رژیم شاه و اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اقتصاد رژیم شاه در قبضه صهیونیستها

‏خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطۀ‏‎ ‎‏این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها‏‎ ‎‏تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به‏‎ ‎‏قوت خود ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ باقی است؛ و دولت خود را‏‎ ‎‏ذی حق می داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا‏‎ ‎‏قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف احساسات دینی و ملی بیست‏‎ ‎‏میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد ... .‏

‏     اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان‏‎ ‎‏اعلام خطر می کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است.‏‎ ‎‏استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست،‏‎ ‎‏که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت‏‎ ‎‏که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با‏‎ ‎‏تأیید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام‏‎ ‎‏شئون ساقط می کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است‏‎ ‎‏و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع‏‎ ‎‏این خطرها نشود، سکوت نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 25

‏پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال‏‎ ‎‏است.(31)‏

اسفند 1341 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایران، زیر چکمه صهیونیستها

‏من می دانم درجه دارانِ باوجدان راضی به این جنایات و‏‎ ‎‏وحشیگریها نیستند. من از فشارهایی که بر آنها وارد می شود مطلع‏‎ ‎‏و متأسفم. من به آنها برای نجات اسلام و ایران دست برادری‏‎ ‎‏می دهم. من می دانم قلب آنها از تسلیم در مقابل اسرائیل مضطرب‏‎ ‎‏است، و راضی نمی شوند ایران در زیر چکمۀ یهود پایمال شود.‏

‏     من به سران ممالک اسلامی و دوَل عربی و غیر عربی اعلام‏‎ ‎‏می کنم: علمای اسلام و زعمای دین و ملت دیندار ایران و ارتش‏‎ ‎‏نجیب، با دولَ اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش‏‎ ‎‏آنهاست؛ و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسلام و دشمن ایران، متنفر‏‎ ‎‏و منزجر است. اینجانب این مطلب را به صراحت گفتم. بگذار‏‎ ‎‏عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند.(32)‏

12 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ عمال اسرائیل در همۀ شئون

‏آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست.‏‎ ‎‏دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائیل و عمال آنها (فرقۀ ضالّ و‏‎ ‎‏مضلّه)‏‎[1]‎‏ همراهی می کند. دستگاه تبلیغات را به دست آنها سپرده،‏‎ ‎‏و در دربار دست آنها باز است. در ارتش و فرهنگ و سایر‏‎ ‎‏وزارتخانه ها برای آنها جا باز نموده و شغلهای حساس به آنها‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 26

‏داده اند. خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهید. در‏‎ ‎‏نوحه های سینه زنی از مصیبتهای وارده بر اسلام و مراکز فقه و‏‎ ‎‏دیانت و انصار شریعت یادآور شوید. از فرستادن و تجهیز دولت‏‎ ‎‏خائن چند هزار نفر دشمن اسلام و ملت و وطن را به لندن، برای‏‎ ‎‏شرکت در محفل ضد اسلامی و ملی، اظهار تنفر کنید.(33)‏

28 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت انتقاد از اسرائیل

‏امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده اند در‏‎ ‎‏سازمان امنیت و گفته اند شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر‏‎ ‎‏هر چه می خواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید؛ یکی‏‎ ‎‏هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویید دین در خطر‏‎ ‎‏است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، هر چه می خواهید‏‎ ‎‏بگویید. خوب، اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم، دیگر چه‏‎ ‎‏بگوییم؟! ما هر چه گرفتاری داریم از این سه تاست تمام گرفتاری‏‎ ‎‏ما.(34)‏

13 / 3 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مگر شاه اسرائیلی است؟

‏ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید: از‏‎ ‎‏اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید؛ این دو تا تناسبشان‏‎ ‎‏چیست؟ مگر شاهْ اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه‏‎ ‎‏یهودی است؟ اینطور که نیست، ایشان می گوید: مسلمانم؛ ایشان‏‎ ‎‏که ادعای اسلام می کند، محکوم به اسلام است، به حَسَب ظواهر‏‎ ‎‏شرع. ربط مابین اسرائیل ... این ممکن است سرّی در کار باشد؛‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 27

‏ممکن است آن معنایی که می گویند که سازمانها می خواهند آن را‏‎ ‎‏از بین ببرند، شاید راست باشد؛ احتمالش را نمی دهی تو؟ یک‏‎ ‎‏علاجی بکن، اگر احتمال می دهی. یک جوری این مطالب را‏‎ ‎‏برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود.(35)‏

13 / 3 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کمال دوستی رژیم شاه با اسرائیل

‏تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیاری از‏‎ ‎‏شئون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به کمک‏‎ ‎‏دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دوَل اسلامی در حال جنگ‏‎ ‎‏است، و دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند و همه نحو‏‎ ‎‏وسایل تبلیغ و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد.‏

‏     من کراراً اعلام خطر کرده ام: خطر برای دیانت مقدسه، خطر‏‎ ‎‏برای استقلال مملکت، خطر برای اقتصاد کشور. من از کلمۀ‏‎ ‎‏«الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ»‏‎[2]‎‏ که از سازمانها به دست و دهانها افتاده‏‎ ‎‏متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام الله ، و برای پشتیبانی از‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمۀ شناسایی اسرائیل است،‏‎ ‎‏برای پشتیبانی از عمال اسرائیل و فرقۀ ضالۀ منحرفه‏‎[3]‎‏ است.(36)‏

18 / 1 / 43 

*  *  *

‏ ‏

شواهد دیگری بر روابط اسرائیل و رژیم شاه

‏هدفْ اسلام است؛ استقلال مملکت است؛ طرد عمّال اسرائیل‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 28

‏است؛ اتّحاد با کشورهای اسلامی است. الآن تمام اقتصاد مملکت‏‎ ‎‏در دست اسرائیل است؛ عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه‏‎ ‎‏نموده اند؛ اکثر کارخانجات در دست آنها اداره می شود: تلویزیون،‏‎ ‎‏کارخانۀ ارج، پپسی کولا.‏

‏     دو هواپیمایی که قرار بود حجّاج را به مکّه ببرند مال اسرائیل‏‎ ‎‏بود! بعد دولت عربستان سعودی به این عمل اعتراض کرد و ناچار‏‎ ‎‏شدند از این عمل خودداری کنند. امروز حتّی تخم مرغ از اسرائیل‏‎ ‎‏وارد می کنند. باید صفها را فشرده کنید. اینها عمّال استعمار‏‎ ‎‏هستند؛ باید ریشۀ استعمار را کَنْد.(37)‏

21 / 1 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برنامه ریزی رژیم شاه توسط اسرائیلیها

‏می خواهند ما را با این نقشۀ مشئوم، منفور جامعه کنند ... با سر‏‎ ‎‏صبر و راحت، تبعیت از اربابها، تبعیتْ کاش از ارباب، تبعیت از‏‎ ‎‏اسرائیل کنند. ... ما با فسادها مخالفت داریم. ما می گوییم که شما‏‎ ‎‏برنامه های اصلاحی تان را اسرائیل برایتان درست می کند؛ ملت‏‎ ‎‏اسرائیل. شما وقتی برنامه هم می خواهید درست کنید دستتان را‏‎ ‎‏پیش اسرائیل دراز می کنید؛ شما کارشناس نظامی از اسرائیل به‏‎ ‎‏این مملکت می آورید؛ شما محصلین را از اینجا به اسرائیل‏‎ ‎‏می فرستید؛ ای کاش به جای دیگر می فرستادند؛ به امریکا‏‎ ‎‏می فرستادند؛ ای کاش به انگلستان می فرستادند؛ به اسرائیل‏‎ ‎‏می فرستید. ما با اینها مخالفیم.‏

‏     ما می گوییم آقا! جمیع ممالک اسلامی صف کشیدند یک‏‎ ‎‏طرف مقابل کفر و اسرائیل، شما و دولت ترکیه هم یک طرف‏‎ ‎‏ایستاده اید با اسرائیل موافق. ما می گوییم صلاح نیست این کار. آقا‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 29

‏اینقدر با عواطف ملل مخالفت نکنید، و الله مضر است. تمام‏‎ ‎‏مسلمین یک طرف، مملکت ایران هم یک طرف؛ آن وقت ملت‏‎ ‎‏ایران آلوده می شود؛ آن وقت برادرهای سنی ما خیال می کنند که‏‎ ‎‏شیعه ها یهودی پرستند.‏

‏     ... آقا بیایید، خوب بیایید بنشینید ببینیم کجای این ارتجاع‏‎ ‎‏است. شما که دولت، به قول خودتان، مملکت سابقه دار دو هزار و‏‎ ‎‏پانصد ساله دارید و هی می نازید به استخوانهای پوسیده ای که‏‎ ‎‏رفته اند و از بین رفته اند، و در مقابل اسلام، می خواهید استخوانها‏‎ ‎‏را از زیر خاک درآورید، شمایی که اینقدر می نازید به این‏‎ ‎‏استخوانهای پوسیده و ملت سابقه دار کذا و کذا، حالا این آخر‏‎ ‎‏عمری آمده اید با اسرائیل هم پیوند ‏‏[‏‏شده اید‏‏]‏‏؟ در مقابل احکام‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل مسلمین؟ ما وقتی می گوییم که با اسرائیل‏‎ ‎‏[‏‏هم پیمان‏‏]‏‏ نشوید، حالا ما پیوند کردیم با کذا و «جوجو» آمده و‏‎ ‎‏چی آورده؟‏‎[4]‎‏ تف بر این منطق! سیاه باد رویتان!...‏

‏    ‏‏این مملکت مترقی که الآن نسبت به هر چیزش احتیاج دارد به‏‎ ‎‏خارج؟ از اسرائیل کارشناس می آورد، ای وای! به اسرائیل‏‎ ‎‏می فرستد که یاد بگیرند. شهرداریها از قم امسال رفته اند؛ از قم‏‎ ‎‏اشخاصی رفته اند؛ یعنی فرستاده اند آنها را که بروند ـ چیز یاد‏‎ ‎‏بگیرند. من نمی دانم از یهودیها می خواهند چه چیز یاد ‏‏[‏‏بگیرند‏‏]‏‏؟‏‎ ‎‏از آنها تقلب باید یاد بگیرند؛ از آنها باید خدعه و فریب یاد بگیرند.‏‎ ‎‏ما می گوییم اینها را فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست.‏‎ ‎‏شما بعد تجربه کنید ببینید بعد از ده سال، بیست سال، سی سال‏‎ ‎‏دیگر، اینها را بفرستید، به خیال خودتان، ببینید اگر شما جز فساد‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 30

‏چیز دیگری دیدید؟(38)‏

25 / 2 / 1343 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مزرعه نمونه ایران و اسرائیل!

‏الآن که من اینجا نشسته ام برای شما صحبت می کنم، مزارع بسیار‏‎ ‎‏خوب ایران ـ بسیاری اش ـ در دست اسرائیل است! از ایلام به من‏‎ ‎‏نوشته اند که مزارع خوب اینجا را داده اند اسرائیل چغندر بکارند.‏‎ ‎‏تابلویی زدند به کنار جاده که مزرعۀ نمونۀ ایران و اسرائیل! این‏‎ ‎‏آقایانی که اسرائیل را می گویند ما کنار زدیم. روزنامۀ اسرائیل که‏‎ ‎‏برای من آمده است، آورده اند، نوشته بود به اینکه سفیر اسرائیل‏‎ ‎‏در ایران، در تهران! آقایان می گویند که ما کاری نداریم به اسرائیل!!‏‎ ‎‏در دو روز پیش از این، سه روز پیش از این، در شانزده شهریور، در‏‎ ‎‏تهران، دروازه دولت، یک بساطی یهودیها درست کردند:‏‎ ‎‏چهارصد ـ پانصد نفر یهودی دزد دور هم جمع شده اند و خلاصۀ‏‎ ‎‏حرفشان این بوده که یک شعاری برای یکی داده اند، یک فحشی‏‎ ‎‏به یکی داده اند؛ آن وقت نوشته اند به اینکه مجدْ مال یهود است؛‏‎ ‎‏یهود برگزیدۀ خداست؛ ما ملتی هستیم که باید حکومت کنیم؛‏‎ ‎‏نمی دانم چه بکنیم؛ کذا؛ ما با دیکتاتوری مخالفیم؛ ما با هیتلری‏‎ ‎‏مخالفیم؛ ما کذا، کذا. اینها هم نطقهایشان بوده. آقایان هم به مرئیٰ‏‎ ‎‏و منظر این دولت ما، این جمعیت می آیند آنجا و این حرفها را‏‎ ‎‏می زنند... عیب است از یک مملکتی اتکای به یهود. این حرفی که‏‎ ‎‏ما می زنیم خیلی حرف بدی است؟! البته تلخ است به ذائقه ها؛ تلخ‏‎ ‎‏است به ذائقۀ شما؛ لکن بدبختی یک مملکت اسلامی است؛‏‎ ‎‏بدبختی یک مسلمینی است که اتکا پیدا بکنند یا ارتباط پیدا بکنند‏‎ ‎‏یا پیمان ببندند با یک دولتی که الآن دشمن اسلام است و در مقابل‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 31

‏اسلام ایستاده است و غصب کرده است فلسطین را.(39)‏

18 / 6 / 1343 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اصلاحات رژیم شاه، بازار برای اسرائیل

‏امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائیل است؛ و بازار ایران‏‎ ‎‏از دست ایرانی و مسْلم خارج شده است، و غبار ورشکستگی و‏‎ ‎‏فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصلاحات آقایان،‏‎ ‎‏بازار سیاه برای امریکا و اسرائیل درست کرده است؛ و کسی‏‎ ‎‏نیست که به داد ملت فقیر برسد.(40)‏

4 / 8 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هشدار امام به شاه

‏تسلیم به خواسته های دولت پوشالی اسرائیل و به خطر انداختن‏‎ ‎‏اقتصاد مملکت، سند ضعف و نوکری است و سند خیانت به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین است. ...با اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین،‏‎ ‎‏آواره کنندۀ بیش از یک میلیون مسلم بی پناه، پیمان برادری نبندید؛‏‎ ‎‏عواطف مسلمین را جریحه دار نکنید؛ دست اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏خائن آن را به بازار مسلمین بیش از این باز نکنید؛ اقتصاد کشور را‏‎ ‎‏به خاطر اسرائیل و عمال آن به خطر نیندازید.(41)‏

27 / 1 / 46 

*  *  *

‏ ‏

فانتومهای شاه در اختیار نظامیان اسرائیل

‏ملت بیچاره در حال فقر و گرسنگی به سر می برند و هیأت حاکمۀ‏‎ ‎‏ایران هر روز آن همه مالیات را از مردم گرفته صرف ولخرجیهای‏‎ ‎‏خود می کند، طیارۀ فانتوم می خرد تا نظامیان اسرائیل و عمال آن‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 32

‏در کشور ما تعلیمات نظامی ببینند اسرائیل که اکنون با مسلمانها در‏‎ ‎‏حال جنگ است و کسانی که او را تأیید کنند آنان نیز با مسلمانها در‏‎ ‎‏حال جنگ می باشند به طوری پر و بالش در مملکت ما باز شده و‏‎ ‎‏به طوری مورد تأیید دستگاه حاکمه قرار گرفته که نظامیان او برای‏‎ ‎‏دیدن تعلیمات به کشور ما می آیند! مملکت ما پایگاه آنها شده،‏‎ ‎‏بازار ما هم دست آنهاست و اگر به همین وضع باشد و مسلمانها به‏‎ ‎‏همین سستی بمانند بازار مسلمین را ساقط خواهند کرد.(42)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آثار جرم اسرائیل

‏مسجد اقصی را آتش زدند. ما فریاد می کنیم که بگذارید مسجد‏‎ ‎‏اقصی به همین حال نیم سوخته باقی باشد، این جرم را از بین‏‎ ‎‏نبرید.‏‎[5]‎‏ ولی رژیم شاه حساب باز می کند و صندوق می گذارد و به‏‎ ‎‏اسم بنای مسجد اقصی از مردم پول می گیرند تا بتوانند از این راه‏‎ ‎‏استفاده نمایند و جیب خود را پر کنند و ضمناً آثار جرم اسرائیل را‏‎ ‎‏از بین ببرند!(43)‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 33

رژیم شاه، پایگاه نظامی اسرائیل

‏اسرائیل که امروز دشمن شناخته شدۀ اسلام و مسلمانهاست‏‎ ‎‏و مدتهاست که با ملل مُسْلم در حال جنگ است، به دست دولت‏‎ ‎‏خبیث ایران در تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت‏‎ ‎‏دارد؛ و باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع‏‎ ‎‏امریکا درآمده است.(44)‏

19 / 11 / 49 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت کارشناسان اسرائیلی برای جشنهای شاهانه

‏اطراف مملکت ایران در این مصیبت گرفتار هستند و میلیونها‏‎ ‎‏تومانش خرج جشن شاهنشاهی می شود! برای خود شهر تهران،‏‎ ‎‏از قراری که یک جایی نوشته بود، برای جشن خود تهران هشتاد‏‎ ‎‏میلیون تومان اختصاص داده شده است. این راجع به خود شهر‏‎ ‎‏است. کارشناسهای اسرائیل برای این تشریفات دعوت شده اند. به‏‎ ‎‏طوری که خبر شدم و نوشته اند به من، کارشناسهای اسرائیل‏‎ ‎‏مشغول بپا داشتن این جشن هستند و این تشریفات را آنها دارند‏‎ ‎‏درست می کنند این اسرائیل که دشمن با اسلام است و الآن در‏‎ ‎‏حال جنگ با اسلام است، این اسرائیل که «مسجد اقصی» را‏‎ ‎‏خراب کرد و دیگران می خواستند ترمیم کنند و روپوشی کنند جرم‏‎ ‎‏اسرائیل را، برای این اسرائیل نفت از ایران رفته است. از قراری که‏‎ ‎‏گفته شده است و در رادیوهای بزرگ دنیا گفته شده است، کشتی‏‎ ‎‏نفت ایران برای اسرائیل که در حال جنگ با مسلمین است رفته‏‎ ‎‏است. اینها شاههایی است که برایشان باید جشن بگیرید!(45)‏

6 / 3 / 50 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 34

اقدامات شاه برای باز شدن راه اسرائیل

‏حبسهای بدون مجوز قانونی و شرعی، انتقامی است که رژیم‏‎ ‎‏دست نشاندۀ استعمار از اسلام و هواداران آن می گیرد. ... شما باید‏‎ ‎‏به سربازخانه ها بروید، مدارس دینی باید هَتْک شود، و حبس و‏‎ ‎‏تبعید و اعدام به مجرد اتهام باید واقع گردد تا راه برای اجانب چپ‏‎ ‎‏و راست و اذناب آنها از قبیل اسرائیل هر چه بیشتر باز شود. ...‏‎ ‎‏مأمور است مقدسات کشور را به دست اسرائیل و مربیان آن‏‎ ‎‏بدهد.(46)‏

20 / 6 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رژیم شاه، مأمور سرکوبی مخالفین اسرائیل

‏ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روزافزون وارده بر اسلام و‏‎ ‎‏گرفتاریها و نابسامانیهای بیش از پیش ملتهای اسلامی مواجه‏‎ ‎‏هستیم. از طرفی قضیۀ فلسطین و مسجد اقصی و آوارگی مردم‏‎ ‎‏بی گناه آن سرزمین و پشتیبانی دوَل بزرگ استعماری از یهود‏‎ ‎‏اشغالگر، که با دوام این جرثومۀ فساد خطر بزرگی خدای نخواسته‏‎ ‎‏برای عموم کشورهای اسلامی و خصوص دوَل عربی در پیش‏‎ ‎‏است ... .‏

‏     امروز نقشه های وسیعتر و دامنه دارتری در جریان است که‏‎ ‎‏چهرۀ واقعی مأمورین استعمار و کیفیت مأموریت آنان را‏‎ ‎‏می نمایاند؛ نقشه هایی که با اجرای آن می خواهند سنگرهای‏‎ ‎‏مخالف با استعمار را در هم کوبیده به سنگرهایی در خدمت‏‎ ‎‏استعمار و صهیونیسم و عمال آنان مبدل سازند، علمای اعلام،‏‎ ‎‏خطبای محترم، خدمتگزاران به اسلام را عقب زده، معممین‏‎ ‎‏ساختگی و مأمورین سازمانهای فاسد را به جای آنان به محراب و‏‎ ‎‏منبر اسلام و رسول معظم ـ صلی الله علیه و آله ـ برسانند...‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 35

‏مصونیت بخشیدن به نظامیان امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن‏‎ ‎‏حیثیت کشور و بر باد دادن استقلال قضایی و مسلط ساختن‏‎ ‎‏غارتگران امریکا و صهیونیسم بر کلیۀ شئون نظامی، سیاسی،‏‎ ‎‏تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم این انقلاب‏‎ ‎‏پرافتخار دستگاه جبار می باشد ... .‏

‏     من نمی دانم منظور از خریدن این همه اسلحه برای بیرون‏‎ ‎‏راندن اربابان و استعمارگرانی است که خود رژیم، دست نشاندۀ‏‎ ‎‏آنها بوده و ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان در آورده و دست‏‎ ‎‏آنها را بر تمام شئون نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور باز گذاشته‏‎ ‎‏است یا در حقیقت در راه اجرای نقشه های غارتگرانۀ امریکاست‏‎ ‎‏که بر اثر ضعف بودجۀ اقتصادی و تغییر سیاست مبنی بر نابودی‏‎ ‎‏ملل به وسیلۀ نیرو و ثروت خود آنان، می خواهد پایگاه خود را در‏‎ ‎‏ایران مستحکمتر کرده ملت بی پناه ایران و دیگر ملل آزادیخواه‏‎ ‎‏منطقه را که علیه اشغالگران فلسطین و دیگر اجانب غارتگر مبارزه‏‎ ‎‏می کنند، سرکوب سازد؟(47)‏

فروردین 1352

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

افشای همکاریهای شاه با اسرائیل

‏در این موقع که آتش جنگ بین مسلمین و کفار صهیونیست‏‎ ‎‏شعله ور است و ملت اسلام برای احقاق حق خود از اسرائیل‏‎ ‎‏غاصب، جان بر کف نهاده در میدانهای نبرد فداکاری می کنند، به‏‎ ‎‏امر شاه، دولت ایران به مناسبت سالروز جشن 2500 ساله در‏‎ ‎‏سراسر کشور جشن بپا کرده است؛ جشن برای شاهان خونخواری‏‎ ‎‏که نمونۀ آنان امروز مشهود است. مسلمین برای مجد و عظمت‏‎ ‎‏اسلام و آزادی فلسطین در خاک و خون می غلتند ولی شاه ایران‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 36

‏برای رژیم مبتذل شاهنشاهی جشن و سرور بپا می کند.‏

‏     همزمان با دفاع ملت بزرگ اسلام و عرب از نوامیس اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین، به امر این مرد خبیث، به مدارس اسلامی دختران ایران‏‎ ‎‏هجوم برده هَتْک محترمات را نموده و از آنان سلب آزادی‏‎ ‎‏کرده اند. هنگامی که دشمنان اسلام، کشورهای اسلامی را تهدید‏‎ ‎‏می کنند و مردانی غیور برای دفاع و احقاق حقوق خود مردانه بپا‏‎ ‎‏خاسته اند، شاه ایران با صحنه سازی در سراسر ایران تظاهرات راه‏‎ ‎‏انداخته با امضای روحانی نمایان درباری و ساختۀ دست‏‎ ‎‏سازمانهای اوقاف و امنیت، به اسم علمای اسلام، تلگرافات‏‎ ‎‏تبریک صادر می نماید.‏

‏     در شرایطی که مسلمین برای آزادی فلسطین و سرزمینهای‏‎ ‎‏خود جانفشانی می کنند، شاه جمعیت کثیری از علما، فضلا و‏‎ ‎‏اساتید برجستۀ حوزه های علمیه و بسیاری دیگر از روشنفکران‏‎ ‎‏ایرانی را به زندان و تبعید کشیده و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها‏‎ ‎‏قرار داده است.‏

‏     می توان گفت که این صحنه سازیها و دستگیریها برای سرگرم‏‎ ‎‏کردن ملت ایران به مصیبتهای خود و دور نگهداشتن اذهان از‏‎ ‎‏جنگ ملت اسلام با اسرائیل است. وحشت از گسترش مبارزه و‏‎ ‎‏ایجاد هماهنگی بین کلیۀ طبقات، و پشتیبانی قاطبۀ ملت مسلمان‏‎ ‎‏ایران از جنگ عادلانۀ مردم عرب است که موجب شده شاه دست‏‎ ‎‏به زندان و تبعید غیرقانونی و بدون جهت علما و روشنفکران بزند‏‎ ‎‏تا مبادا اعتراض کنند که چرا رژیم ایران در این امر حیاتی که برای‏‎ ‎‏مسلمین پیش آمده بی تفاوت است و یا از اسرائیل طرفداری‏‎ ‎‏می کند، و با اینکه اکثریت قریب به اتفاق دولتهای اسلامی و‏‎ ‎‏بسیاری از دولتهای غیر اسلامی از اعراب در حال جنگ پشتیبانی‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 37

‏کرده اند، دولت ایران و شاه بی حیثیت روی سرسپردگی به امریکا‏‎ ‎‏و اظهار تبعیت هرچه بیشتر، به ظاهر ساکت و در واقع طرفداری از‏‎ ‎‏اسرائیل می کنند.‏

‏     این شاه ایران است که دست اسرائیل را در سراسر ایران باز‏‎ ‎‏گذاشته و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است و بنا به نوشتۀ‏‎ ‎‏بعضی از جراید خارجی افسران ایرانی را برای دیدن تعلیمات به‏‎ ‎‏اسرائیل می فرستد.‏

‏     این شاه است که نفت ایران را به دشمنان اسلام و بشریت‏‎ ‎‏تسلیم کرده تا در جنگ با مسلمین و اعراب غیور به کار برند، و با‏‎ ‎‏قرارداد رسوای اخیر و افزایش استخراج نفت، به مبارزه علیه‏‎ ‎‏کشورهای نفت خیزی که می خواهند از حربۀ نفت علیه امریکا‏‎ ‎‏استفاده کنند برخاسته است. و بالاخره این غارتگریها، خریدن‏‎ ‎‏میلیاردها دلار اسلحه و جشنهای کمرشکن و پی درپی شاه است‏‎ ‎‏که موجب بالا رفتن هزینۀ زندگی و گرانی سرسام آور اجناس‏‎ ‎‏گردیده، ایران را به قحطی سیاه تهدید می کند. من بیم آن دارم که‏‎ ‎‏میلیاردها دلار اسلحه ای را که از اربابان جهانخوار خود خریداری‏‎ ‎‏نموده و با خرید آن ایران را به ورشکستگی کشانده اکنون به‏‎ ‎‏اسرائیل بفرستد. من خوف آن دارم که ارتش ایران را با مهماتی که‏‎ ‎‏به قیمت قحطی و گرسنگی و بالاخره خون مردم محروم ایران به‏‎ ‎‏دست آورده، مجبور کند که قلوب گرم و پراحساس مجاهدین‏‎ ‎‏اسلام را هدف قرار دهند.‏

‏     من از این خدمتگزار بی چون و چرای امریکا برای جهان اسلام‏‎ ‎‏احساس خطر می کنم. اکنون بر ملت محترم ایران است که این‏‎ ‎‏جبار را از این جنایات باز دارند، و بر ارتش ایران و صاحب منصبان‏‎ ‎‏است که بیش از این تن به ذلت ندهند و برای استقلال وطن خود‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 38

‏چاره جویی کنند.‏

‏     وظیفۀ ملت غیور ایران است که از منافع امریکا و اسرائیل در‏‎ ‎‏ایران جلوگیری کرده و آن را مورد هجوم قرار دهند، هر چند به‏‎ ‎‏نابودی آن بیانجامد. وظیفۀ علمای اعلام و مبلّغین است که جرایم‏‎ ‎‏اسرائیل را در مساجد و محافل دینی به مردم گوشزد کنند. علمای‏‎ ‎‏اعلام و ملت شریف ایران نباید در این امر ساکت باشند؛ و لازم‏‎ ‎‏است از هر طریق ممکن شاه را وادار کنند که در صف مسلمانان‏‎ ‎‏قرار گیرد و از خیانت بیشتر به قرآن و پیروان آن بپرهیزد؛ و جنایات‏‎ ‎‏این عفریت خونخوار را بیش از پیش برملا سازند تا چهرۀ باطنی او‏‎ ‎‏بهتر روشن گردد. و اگر یهود ایران برای کمک به اسرائیل مشغول‏‎ ‎‏فعالیت باشند (چنانکه هستند و بی شک از کمک شاه هم‏‎ ‎‏برخوردار می باشند) بر ملت ایران است که از آن جلوگیری کنند؛ و‏‎ ‎‏برای مجاهدینی که در آتش و خون به سر می برند صندوق‏‎ ‎‏اعانه ای باز نمایند و از هیچ کوششی خودداری نورزند.‏

‏     اینجانب کراراً خطر اسرائیل و عمال آن را که در رأس آنها شاه‏‎ ‎‏ایران است گوشزد کرده ام. ملت اسلام تا این جرثومۀ فساد را از بن‏‎ ‎‏نکنند روی خوش نمی بینند، و ایران تا گرفتار این دودمان ننگین‏‎ ‎‏است روی آزادی نخواهد دید.‏

‏     از خداوند متعال نصرت مسلمین و خذلان اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏سیاه آن را خواستارم.(48)‏

23 / 6 / 52 

*  *  *

‏ ‏

نقشه های اسرائیل در منطقه

‏ما شاهد بودیم که در زمانی که مسلمین با کفار اسرائیل در حال‏‎ ‎‏جنگ بودند، دولت ایران به امر شاه، دولت اسرائیل را به رسمیت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 39

‏شناخت و علما مخالفت کردند. ما شاهد کمکهای این مرد‏‎ ‎‏سیاهدل به اسرائیل بودیم و در حالی که مسلمین را آواره‏‎ ‎‏می کردند و به خاک و خون می کشیدند، نفت و اسلحه و کمکهای‏‎ ‎‏دیگر که بودجه آن از خون دل و دسترنج ملت ایران تهیه می شد در‏‎ ‎‏اختیار آنها می گذاشت... من چون مسائل لبنان را با اهمیت تلقی‏‎ ‎‏می کنم خوف آن دارم که همان طور که ایران را به شکل مستعمره‏‎ ‎‏برای امریکا در آورده است، با حیله های عمال خبیث سفارت در‏‎ ‎‏لبنان نیز چون ایران عمل شود و اسرائیل با خیال راحت‏‎ ‎‏نقشه هایش را در منطقه پیاده کند و شما باید با کمال هوشیاری‏‎ ‎‏اعمال سفارت ایران را تحت نظر بگیرید و از نیرنگهای آن‏‎ ‎‏جلوگیری کنید.(49)‏

13 / 8 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه

‏این مردیکه‏‎[6]‎‏ اسرائیل را از بیست سال پیش از این ‏‏[‏‏به رسمیت‏‏]‏‎ ‎‏شناخت؛ همان اوایل هم ما قم بودیم که این اسرائیل را شناخت به‏‎ ‎‏رسمیت در مقابل همۀ مسلمین، در مقابل قرآن. یک دولت کفر را‏‎ ‎‏ـ آن هم کفر یهود ـ این را به رسمیت شناخت! اولش درست اسم‏‎ ‎‏نمی بردند و چه، بعدش هم خوب، اسم بردند. از آن اول این آدم‏‎ ‎‏نوکر بود؛ بعدها خودش اظهار کرد! این از اولِ مسئله اینطور بود.‏‎ ‎‏اسرائیل را از آن اول به رسمیت شناخت در مقابل قرآن، در مقابل‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل حکومتهای اسلامی، در مقابل مسلمین.(50)‏

29 / 11 / 56 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 40

دلیل مخالفت با شاه

سؤال: ‏[‏‏آیا سیاست موافق شاه در قبال اسرائیل یکی از دلایل‏‎ ‎‏مخالفت شما با رژیم است؟‏‏]‏

جواب:‏ آری؛ زیرا اسرائیل سرزمین یک قوم مسلمان را اشغال کرده‏‎ ‎‏و جنایات بیشماری مرتکب شده است. عمل شاه در حفظ روابط‏‎ ‎‏سیاسی با اسرائیل و دادن کمک اقتصادی به وی، بر خلاف مصالح‏‎ ‎‏و منافع اسلام و مسلمانهاست.(51)‏

16 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دادن منابع به صهیونیست به اسم ملی کردن

‏با اسم ملی کردن جنگلها، ملی کردن مراتع، ملی کردن آبها، ملی‏‎ ‎‏کردن رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، تمام جاهای خوب را به‏‎ ‎‏شرکتهای بزرگ امریکایی یا صهیونیستی یا انگلیسی دادند. ...‏‎ ‎‏دشت عمران، که اطراف قزوین است، می گویند بهترین جاست از‏‎ ‎‏برای زراعت. تمام مردم آنجا را از آنجا کوچ دادند و آوردند بیرون،‏‎ ‎‏دادند دست یهودیها، صهیونیستها؛ دادند دست آنها. آنها الآن‏‎ ‎‏دارند آنجا استفاده می کنند؛ شرکتهای امریکایی و صهیونیستی‏‎ ‎‏دارند در آنجا بهره برداری می کنند. و این زمینها، که بهترین‏‎ ‎‏زمینهاست از برای کشت و زرع، در دست آنهاست.(52)‏

10 / 3 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت شاه از اسرائیل، علت قیام مردم

سؤال: ‏[‏‏نظرتان دربارۀ مبارزه مردم فلسطین چیست؟ با توجه به‏‎ ‎‏اینکه بیش از نیمی از نفت اسرائیل از ایران تأمین می شود. چه‏‎ ‎‏اقداماتی باید از سوی ایران در این زمینه صورت گیرد؟‏‏]‏

جواب:‏ یکی از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه، حمایت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 41

‏بی دریغ او از اسرائیل غاصب است. و شاه، نفت اسرائیل را تأمین‏‎ ‎‏می کند. ایران را بازار مصرف کالاهای اسرائیل کرده است و‏‎ ‎‏حمایتهای معنوی دیگر. و برای فریب افکار جهانی صرفاً به‏‎ ‎‏محکوم کردن اسرائیل می پردازد. ملت مسلمان ایران و هیچ‏‎ ‎‏مسلمانی و اصولاً هیچ آزاده ای، اسرائیل را به رسمیت‏‎ ‎‏نمی شناسد و ما همواره حامی برادران فلسطینی و عرب خود‏‎ ‎‏خواهیم بود.(53)‏

26 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، مدافع شاه

‏حالا شما همه چیز را از خارج وارد می کنید. هر چه هست یا از‏‎ ‎‏اسرائیل می آید؛ دشمن اسلام! خدا می داند که این مرد نسبت به‏‎ ‎‏اسلام چه خیانتها کرده است. اسرائیل که دشمن اسلام است، با‏‎ ‎‏مسلمین الآن در جنگ است، این از همان اول این را شناختند.‏‎[7]‎‏ از‏‎ ‎‏اول، از بیست و چند سال پیش از این، حدود سی سال، بیست و‏‎ ‎‏پنج سال پیش از این، اسرائیل را که در جنگ بود با مسلمین اینها به‏‎ ‎‏رسمیت شناختند! و ابتدایش بروز ندادند؛ و آخرش هم حالا که‏‎ ‎‏می بینید که الآن یکی از افرادی که سینه می زند برای محمد‏‎ ‎‏رضاخان، برای بقای اوست، اسرائیل است که می گوید نفت ما از‏‎ ‎‏بین می رود؛ برای اینکه نفت او را اینها دارند می دهند؛ یعنی نفت‏‎ ‎‏بلاد مسلمین را می دهند به دشمن مسلمین که جنگ کند با‏‎ ‎‏مسلمین! یک همچو خائنی است این مردک! نفت ما را با‏‎ ‎‏تانکرهای خودشان، با وضع خودشان می رسانند به آنها؛ آنهایی‏‎ ‎‏که با همین نفت جنگ می کنند با مسلمین و غصب کردند زمینهای‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 42

‏مسلمین را ـ عرض می کنم ـ همه چیز مسلمین را از بین بردند.‏‎ ‎‏فلسطین را چه کردند، بیت المقدس را غصب کردند. این یکی از‏‎ ‎‏خیانتهایی است که این مرد به اسلام و مسلمین کرده است که در‏‎ ‎‏ایران هم همین طور؛ این هم این فلسطینی ها. بهترین زمینِ‏‎ ‎‏ـ اینطوری که به من اطلاع داده اند ـ بهترین زمین ایران دست‏‎ ‎‏اسرائیلی هاست؛ بهترین زمین دست این یهودیهای اسرائیلی‏‎ ‎‏است که آنها کار می کنند باهاش و منافعش را آنها دارند‏‎ ‎‏می برند.(54)‏

4 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همکاری دیرینۀ شاه با اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏می دانیم که صهیونیسم بین الملل، با برقراری روابط نزدیک‏‎ ‎‏با کشورهایی نظیر ایران و نیز حمایت کامل از رژیم ایران، همواره‏‎ ‎‏توانسته است ایران را از اعراب در مبارزاتشان علیه اسرائیل جدا‏‎ ‎‏نگه دارد، در این مورد چه نظر دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ یکی از جهاتی که ما را در مقابل شاه قرار داده است، کمک‏‎ ‎‏او به اسرائیل است. من همیشه در مطالبم گفته ام که شاه از همان‏‎ ‎‏اول که اسرائیل به وجود آمد با او همکاری کرده است و وقتی که‏‎ ‎‏جنگ بین اسرائیل و مسلمانان به اوج خود رسیده بود، شاه‏‎ ‎‏همچنان نفت مسلمین را غصب کرده و به اسرائیل می داد و این‏‎ ‎‏امر، خود از عوامل مخالفت من با شاه بوده است. ملت مسلمان‏‎ ‎‏ایران هیچ گاه از اسرائیل پشتیبانی نکرده است و همیشه از این‏‎ ‎‏بابت مورد ظلم و تجاوز دستگاه شاه قرار گرفته است.(55)‏

16 / 9 / 57 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 43

رسانه های گروهی رژیم شاه، مدافع اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏همان طور که می دانید، انقلاب فلسطین در اوایل ژانویۀ‏‎ ‎‏سال 1965 شروع شد و پس از شکست 1967، قدرت و گسترش‏‎ ‎‏یافت. آیا اخبار آن به ملت ایران می رسید؟ به چه وسیله ای؟‏‏]‏

جواب:‏ آری خبر می رسید. به همان وسیله ای که به سایر کشورها‏‎ ‎‏می رسید. البته رژیم ایران سعی می کرد که اخبار جنگ مسلمانان با‏‎ ‎‏کفار را به نفع کفار گزارش کند و این کار را همیشه کرده است و‏‎ ‎‏همیشه اعراب را مشتی مردمی که مسائل را درست درک‏‎ ‎‏نمی کنند، معرفی کرده است. رژیم، یکی از پشتیبانان بزرگ‏‎ ‎‏اسرائیل است. رادیو ایران و وسایل ارتباط جمعی همه، چه آنها که‏‎ ‎‏از خود رژیم است و چه آنها که زیر فشار رژیم بودند، به نفع‏‎ ‎‏اسرائیل کار می کردند و این ما بودیم که از اول با تمام برنامه ها‏‎ ‎‏مخالفت کردیم و اکنون نیز می کنیم.(56)‏

24 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأمین نفت اسرائیل در دوران اعتصابات عمومی

‏از قراری که بعض علمای قم رفتند به آبادان و آنجا بررسی کردند،‏‎ ‎‏این ششصدهزار بشکه ای که خارج می شود، آنطور گفته شده‏‎ ‎‏است که اینها به اسرائیل فرستاده می شود. یک مقدار از اینها‏‎ ‎‏اعتصاب نکردند، و ششصدهزار بشکه در مقابل ده میلیونی ـ که‏‎ ‎‏پیشتر می گویند ـ یا نه میلیونی که خارج می شده، این خارج‏‎ ‎‏می شود. آنها را بازی دادند به اینکه این برای ادارۀ خود مملکت‏‎ ‎‏است! این برای خودمان است! آن بیچاره ها هم مشغول شده اند.‏‎ ‎‏حالا معلوم شده است ـ از قراری که می گویند ـ معلوم شده است‏‎ ‎‏که این به اسرائیل می رود. اگر ما بگوییم که جایز نیست بر این‏‎ ‎‏مردمی که اعتصاب دیگران را به آن اعتنا نکردند، و گول خوردند‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 44

‏از دولت به اینکه نفت را برای داخله می خواهیم، اگر اینها فهمیدند‏‎ ‎‏که این نفت را برای اسرائیل ـ دشمن قرآن و اسلام ـ می خواهند‏‎ ‎‏حرام است که اینها اعتصاب نکنند. پیش خدا مؤاخذند، پیش ملت‏‎ ‎‏مؤاخذند اینها. تمامشان باید اعتصاب کنند تا یک قطره نفت بیرون‏‎ ‎‏نیاید. ملت ایران حاضر است که سرما بخورد و نفتش را اسرائیل‏‎ ‎‏نبرد که دارد اسلام را به هم می زند، دارد مسلمین را اینقدر‏‎ ‎‏می کشد.(57)‏

25 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، شریک جنایات شاه

سؤال: ‏[‏‏اگر شما روابط خود را با اسرائیل به عنوان کشوری که به‏‎ ‎‏مردم ظلم می کند قطع کنید، آیا فکر نمی کنید به همان دلیل روابط‏‎ ‎‏خود را با بعضی از دوَل عرب نیز قطع کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با هر کشوری که بخواهد ظلم کند مخالفیم. حال این‏‎ ‎‏کشور چه در غرب و چه در شرق. اسرائیل حقوق مردم عرب را‏‎ ‎‏غصب کرده است، ما با او مخالفت خواهیم کرد. به علاوه اسرائیل‏‎ ‎‏بزرگترین حامی شاه است و مسئول تبلیغات ساواک. اسرائیل به‏‎ ‎‏این ترتیب شریک در جنایات ساواک و شاه است.(58)‏

7 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سربازان اسرائیلی در خدمت رژیم شاه

‏راجع به این قتلهایی که شد، به ما گفته بودند که از اسرائیل آمده‏‎ ‎‏ولی من سند درست نداشتم. در چند روز پیش از این یک نفر آمد‏‎ ‎‏اینجا گفت که ما می خواستیم برویم برای آبادان و برای کجا، در‏‎ ‎‏بین راه یک جایی ایستادیم که بپرسیم راه از کدام طرف است،‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 45

‏دیدیم یک سربازی آنجا ایستاده، صدا کردیم دیدیم که او زبان‏‎ ‎‏فارسی نمی داند، بعد عربی با او صحبت کردیم دیدیم که عرب‏‎ ‎‏است و عربیِ اسرائیل! و این آدم هم خودش اعتراف کرد که من را‏‎ ‎‏از اسرائیل آورده اند اینجا. یک اتومبیل هم آنجا بود که پر بود از‏‎ ‎‏سربازها که از همین سنخ بودند. اینها این ملت ما را با سربازهای‏‎ ‎‏اسرائیل کشته اند.(59)‏

24 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شکنجه گران اسرائیلی، در خدمت شاه

‏سَبُعهایی بر ما سلطه پیدا کردند که جوانان ما را در تحت ظلم و‏‎ ‎‏سَبُعیّت خودشان و ستم خودشان در زندانها از بین می بردند، و‏‎ ‎‏آنها را با فجیعترین صورت می کشتند و شکنجه می دادند.حتی‏‎ ‎‏شکنجه گر از اسرائیل می آوردند تعلیم بکنند شکنجه را.(60)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 46

  • )) فرقۀ بهایی.
  • )) حدیث منسوب به پیامبر(ص) و شعاری که از سوی وابستگان به رژیم داده می شد تا اسرائیل (و بهاییت) نیز چون کشورهای مسیحی تلقی گردیده و به رسمیت شناخته شود. امام خمینی این سخن را مخالف نص صریح قرآن و اسلام دانستند.
  • )) فرقۀ بهاییت.
  • )) اشاره به توطئۀ رژیم است در اعلام اینکه شخصی به نام «عبدالقیس جوجو» از طرف جمال عبدالناصر برای افراد معینی پول آورده است.
  • )) در 30 مرداد سال 1348 صهیونیستها مسجدالاقصی، قبله اول مسلمانان را به آتش کشیدند. این جنایت که خشم مسلمانان جهان را علیه اسرائیل برانگیخت، در مطبوعات ایران انعکاس شدید نیافت و عاملان شاه که مراقب نشر اخبار در ایران بودند منتهای سعی را به کار می بردند تا در رسانه های تبلیغاتی مطلبی تحریک آمیز بر ضد اسرائیل منتشر نگردد. وزارت دربار ایران با انتشار بیانیه ای از این واقعه ابراز تأسف نمود؛ اما کمترین اشاره ای به عاملان و محرکان این واقعه نکرد. شاه مبلغ یک میلیون ریال برای تعمیر مسجدالاقصی اختصاص داد. ملک فیصل و او خواستار تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسلامی شدند تا درمورد این واقعه به تبادل رأی بپردازند. در هفتمین روز این حادثه میلیونها مسلمان در کشورهای اسلامی به تظاهرات و اعتصاب دست زدند و عامل این جنایت بزرگ را که جهان اسلام را تکان داده بود اسرائیل شناختند. اما در ایران رژیم از برگزاری هرگونه تظاهرات مانع گردیده و این کار او مورد اعتراض مراجع وقت قرار گرفت. در همان روزها روزنامه الجمهوریه، چاپ بغداد، سخنان امام را درباره این حادثه بزرگ چنین منعکس ساخت: امام ضمن دعوت مسلمانان به اتحاد، کنفرانس "رباط" را پوششی بر این جنایت و وسیله ای برای منصرف ساختن اذهان مسلمانان از جنایت صهیونیسم دانستند و گفتند تا زمانی که فلسطین در اشغال یهودیان است، مسجدالاقصی را نباید مرمت کرد و آثار این جرم باید باقی بماند. شورای امنیت سازمان ملل نیز اسرائیل را برای این عمل مورد اعتراض قرار داد.
  • )) منظور، شاه است.
  • )) شاه در 1339 ه . ش. رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخت.