فصل هشتم: سیاست خارجی
نفی استکبار و روابط امریکا و اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نفی استکبار و روابط امریکا و اسرائیل

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

نفی استکبار و روابط امریکا و اسرائیل

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

نفی سلطۀ کافران

‏از آن طرف باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطۀ کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این از اصولی ‏‏[‏‏می باشد‏‏]‏‏ که از امور سیاسی است و قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است.(590)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

رابطۀ ایران با امریکا رابطۀ ظالم با مظلوم

‏دولت امریکا ما را ‏‏[‏‏تهدید‏‏]‏‏ کرده بود که اگر چنانچه این اعدامها ادامه‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 470

‏پیدا بکند، در روابط ایران با امریکا یک قدری خطر می افتد، ای الهی که به خطر بیفتد! ما روابط با امریکا را می خواهیم چه بکنیم. روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می خواهیم چه کنیم. آنها میل دارند که با ما روابط آنها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به امریکا داریم. امریکا آن طرف دنیاست. آنها می خواهند که بازار داشته باشند اینجا. آنها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند. ما که، اسلام که، بنا ندارد که ظلم به دیگری بکند، مظلوم هم نخواهد شد. البته سنای امریکا ما را محکوم می کند. مجالس انگلستان هم ما را محکوم می کنند. مجالس شوروی هم ما را محکوم می کنند. ما محکوم همۀ ‏‏[‏‏قدرتها‏‏]‏‏ هستیم. آن کاری که در ایران واقع شد کاری است که همۀ قشرهای ظالم و مستکبر با آن مخالفند.(591)‏

‏ ‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اعمال و سیاستهای دولت امریکا

‏ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یک شرافت انسانی مع الأسف الآن ندارد که ما بخواهیم به واسطۀ آن شرافت انسانی اش با آن رابطه داشته باشیم. دولت امریکا این است که دارید می بینید که مظلوم را در هر جا پیدا می کند پوست می کند. هر جا بتواند می رود و بمب سرشان می ریزد. هر چه بتواند ذخایر ملتها را می برد. مابخواهیم روابط با اینها داشته باشیم؟ بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم. بهتر این است با آنهایی که می خواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم تا یک وقتی که به خود بیایند و بفهمند شرق هم هست در عالم. آن روزی که بفهمند که شرق‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 471

‏هم یک جایی هست که تمدن از او پیش آنها رفته است و مع الأسف خود شرق هم خودش را گم کرده است، آن روز ما روابط ممکن است پیدا بکنیم. روابطی که متقابل باشد با هم. متعادل باشد با هم. و الاّ رابطه ای که اینطور باشد که سابق بود و آنطور باشد که اینها دلشان می خواهد، ما همچو رابطه ای را می خواهیم چه بکنیم؟ چه فایده ای برای ما دارد که رابطه داشته باشیم و آن‌وقت محلی که باید سفارت باشد این وضع را داشته باشد؟ روابط ما این است که اجازه بدهیم به اسم سفارتخانه محل جاسوسی درست بکنند.(592)‏

‏ ‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتارهای ظالمانۀ امریکا با ایران

سؤال: ‏[‏‏روابط آیندۀ ایران با امریکا چگونه خواهد بود؟ آیا دولت پرزیدنت کارتر، اثر نهضت اخیر را در ایران درک کرده است؟ آیا فکر می کنید که روابط ایران و امریکا باید تغییر کند و در چه جهت؟‏‏]‏

جواب:‏ روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهای جهان بر‌اساس‌احترام متقابل خواهد بود. ما برای امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولتهای گذشته در امریکا و اکنون دولت آقای کارتر انجام داد و می دهد، نشان می دهد که هنوز به تمام وسایل متوسل می شوند که این سلطنت را برای تأمین منافع خودشان حفظ کنند، و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارند. تا وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست امریکا نظری منفی است. و البته ما حساب ملت امریکا را با دولت امریکا جدا کرده و می کنیم و از ملت امریکا می خواهیم که از نهضت اسلامی ایران پشتیبانی کنند. روابط فعلی ایران و امریکا روابط ارباب و نوکری است که قطعاً باید به یک رابطۀ‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 472

‏سالم تغییر پیدا کند.(593)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جبران ستم و خروج از استکبار، شرط رابطه با امریکا

‏می گویند که ما با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطۀ متقابل و دوستی باشد، ما باید باهمۀ دنیا روابط داشته باشیم. اگر اینطور رابطه باشد، ما هرگز نمی خواهیم که رابطه با اینها داشته باشیم. نه با اینها، نه با هر کس که بخواهد تحمیل به ما بکند. دول اسلامی با ما روابط دارند آن هم تا حدی که روی مصالح اسلامی، روی مصالح مسلمین باشد ما با آنها روابط داریم. سایر دول غیراسلامی هم هر کدامشان با ما بخواهند با عدالت رفتار بکنند، ما را به حساب بیاورند، ما را بدانند که یک ملت هستیم، یک دولت داریم، یک ملت هستیم، یک رژیم هست در اینجا، این را بفهمند و از آن سواری که هستند پیاده بشوند یک قدری با هم راه برویم. اگر پیاده شد آقای کارتر از آن عرشی که دارد. آمد روی زمین نشست. با ما زمین نشینها تفاهم کرد. ما هم با او تفاهم می کنیم و به استثنای اینکه آن ظلمهایی که به ما کرده است باید جبران بکند. (594)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرط داشتن رابطه با امریکا

‏این نحو روابطی که امریکا با ما تاکنون داشته است و این‌طور سفارتخانه ای که امریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیستند.‌و اما اگر این محل جاسوسی تبدیل بشود به محلی که‌سفارتخانۀ صحیح در آن باشد و آن طور روابطی که امریکا تاکنون‌با دولت ایران در رژیم سابق داشته است آن نباشد و ما صلاح‌بدانیم که بعضی روابط محفوظ باشد و دولت صلاح ببیند‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 473

‏که‌بعضی از روابط محفوظ باشد این مانع ندارد. محفوظ می ماند.(595)‏

28 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرمت رابطه با اسرائیل

‏کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک‌آن تحذیر نمودم. این مادۀ فساد که در قلب ممالک اسلامی با‌پشتیبانی‌دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت ممالک اسلامی‌و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه‌فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطۀ تجاری و چه رابطۀ سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعۀ اسرائیل خودداری کنند.(596)‏

17 / 3 / 46

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم ارتباط با اسرائیل غاصب

‏اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک کشور نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد؟!.(597)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 474

عدم ارتباط با نژادگرایان

سؤال: ‏[‏‏دوَلی که در جریان انقلاب کنونی ایران آشکارا از شاه حمایت کردند، در صورتی که اظهار ندامت کنند، آیا مناسبات خود را با آنها ادامه می دهید؟‏‏]‏

جواب:‏ بلی؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقای جنوبی و کشورهایی که از تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند.(598)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل شریک جنایات شاه

سؤال: ‏[‏‏اگر شما روابط خود را با اسرائیل به عنوان کشوری که به مردم ظلم می کند قطع کنید، آیا فکر نمی کنید به همان دلیل روابط خود را با بعضی از دوَل عرب نیز قطع کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با هر کشوری که بخواهد ظلم کند مخالفیم. حال این کشور چه در غرب و چه در شرق. اسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده است، ما با او مخالفت خواهیم کرد. به علاوه اسرائیل بزرگترین حامی شاه است و مسئول تبلیغات ساواک. اسرائیل به این ترتیب شریک در جنایات ساواک و شاه است.(599)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 475